Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN ÄR AVSLUTAD

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om att söka projektfinansiering inom det nya programmet.

Vägledande principer för urval

Urvalet av ansökningar om stöd grundar sig på ett antal vägledande principer och urvalskriterier.

 • Bidra till Europa 2020 och EU:s strategi för Östersjöregionen Länk till annan webbplats. Ditt projekt ska bidra till att genomföra Europa 2020 samt, där så är relevant, till Östersjöstrategin Länk till annan webbplats..
 • Gränsregionalt mervärde
  Projekt som finansieras av programmet ska ha ett tydligt gränsregionalt mervärde. Ambitionen är att ditt projekt ska ge resultat inom ett eller flera av nedanstående områden:
  • förbättrade administrativa och institutionella strukturer, exempelvis förbättra sättet att samverka och organisera arbetet över gränser
  • lärande genom överföring av metoder, modeller, data, kunskap samt idéer och visioner
  • lösningar på gemensamma problem
  • kritisk massa – sammanslagning av resurser för att skapa en större gemensam potential än vad som finns inom den enskilda regionen eller landet  
 • Ditt projekt ska få bestående effekter
  Du ska ha som målsättning att projektet resulterar i varaktiga samarbetsstrukturer och bestående förändringar inom valt insatsområde.
  Ditt projekts arbete för att lösa utmaningar bör alltså inte sluta när projektet slutar. Det kan exempelvis handla om att resultaten blir en integrerad del av verksamheten eller bidra till strategisk påverkan i form av avtal, policy och styrdokument. Du ska löpande lära av de erfarenheter du får och ta dem med dig under resten av projekttiden. Du ska också skapa ett aktivt engagemang från projektets partner och som består efter att projektet är slutfört. Du ska beskriva hur du vill göra detta i ansökan.
 • Beakta horisontella kriterier
  Alla projekt ska beakta de horisontella kriterierna:
  • hållbar utveckling
  • lika möjligheter och icke-diskriminering
  • jämställdhet

Du kan medverka till att förbättra och effektivisera arbetet för hållbar tillväxt och regional konkurrenskraft genom att aktivt arbeta med de horisontella kriterierna.

 • Mervärde
  Projektets aktiviteter ska ge ett mervärde i förhållande till redan existerande insatser inom det aktuella området (additionalitetsprincipen). Du ska i ansökan förklara varför ditt projekt inte kan genomföras i samma omfattning eller inom samma tid utan stödet. Dina projektaktiviteter får inte ersätta en lagstadgad insats.
 • Ha fokus på resultat
  Ditt projekt ska ha en klar logik. Projektets aktiviteter ska bidra direkt till projektets mål och resultat. Du ska beskriva kopplingen mellan projektets aktiviteter, samt förväntat resultat på kort sikt och effekt på lång sikt.
 • Forma breda partnerskap
  Du bör etablera ett brett partnerskap med aktörer från offentlig verksamhet, forskning och utbildning, samt närings- och föreningsliv. Om du har privata aktörer i ditt projekt ska du beakta regelverket för statsstöd.
  Vad är statsstöd?
 • Grön infrastruktur (gäller insatsområdena grön ekonomi och transport)
  Du ska ta hänsyn till det arbete som bedrivs på EU-, nationell-, och regional nivå med EU:s strategi för grön infrastruktur Länk till annan webbplats., som är ett verktyg för att uppnå positiva ekologiska, ekonomiska och sociala effekter genom naturens egenskaper används i infrastrukturplaneringen .