Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Så här gick 2015 för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Detta är en sammanfattning från programmets årliga genomföranderapport för 2015.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) är ett EU-program som handlar om att gemensamt hantera de utmaningar som Danmark, Sverige och Norge står inför. Programmet medfinansierar projekt som möter dessa utmaningar genom att samarbeta över gränserna. I Öresund-Kattegat-Skagerrakområdet finns mer än 9 miljoner invånare. Här finns två huvudstäder och fler än 30 universitet. Området består av 15 regioner – Skåne, Halland, Västra Götaland, Region Hovedstaden, Region Själland, Midtjylland, Nordjylland, Østfold, Akershus, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder samt Oslo kommun.

Programmet har fyra insatsområden – Innovation, Grön ekonomi, Transport och Sysselsättning. Insatsområdena är baserade på de utmaningar och möjligheter som finns identifierade i de femton regionernas utvecklingsplaner.

Så här gick 2015

Programmet öppnade för ansökningar våren 2015. Totalt kom under 2015 51 ansökningar in som sökte 91 miljoner av programmets totalt 127,6 miljoner euro i EU-medel. De sexton projekt som beslutades under 2015 omfattar nästan 106 miljoner euro om man både räknar EU-medel och den medfinansiering som kommer från Danmark, Sverige och Norge. Projekten fördelar sig mellan insatsområdena på följande sätt: Innovation – 8 projekt, Grön ekonomi – 2 projekt, Transport – 3 projekt och Sysselsättning – 3 projekt.

Programmets resultat mäts bland annat med hjälp av indikatorer. De projekt som har beslutats under 2015 bidrar väl till programmets indikatorer. De målsättningar som projekten har angivit när de söker överstiger i många fall programmets målsättningar. Detta gäller särskilt insatsområde Innovation och Sysselsättning.

Exempel på projekt

Flera projekt som hittills har fått medfinansiering är större strategiska satsningar som är viktiga för de deltagande regionerna. Bland annat har dessa projekt fått medfinansiering:
  • ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society - ett gränsregionalt projekt som syftar till att på bästa sätt dra nytta av etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV som håller på att byggas utanför Lund
  • Biogas 2020 som ska utveckla ny teknik och nya styrinstrument för att främja ökad produktion av förnybar energi
  • Öresundsmetro fas 3 som analyserar möjligheterna att bygga ytterligare kollektivtrafikförbindelse mellan Köpenhamn och Malmö
  • Game Hub Scandinavia som stöttar företag som utvecklar dataspel.