Arbeta med projekt inom tre olika transportmål

Öresund-Kattegat-Skagerrak-området behöver effektiva och hållbara transporter för att vara attraktivt och tillgängligt. Bättre tillgänglighet ger en större arbetsmarknad som stärker den internationella konkurrenskraften. Men väg- och tågnäten har idag inte tillräcklig kapacitet för de lastbilar, bilar och tåg som ska passera. Detta skapar flaskhalsar vid viktiga knutpunkter och transportnätet behöver förbättras.

TRE SPECIFIKA MÅL

EU-programmet har en total budget på cirka 143 miljoner euro, och investerar en del av denna budget i projekt som vill utveckla hållbara, miljövänliga transportsystem och som bidrar till något av dessa tre mål:

• förbättra tillgängligheten till och genom Öresund-Kattegat-Skagerrak-området
• minska transporttiden med miljövänliga transportformer för personer och gods till närmaste knutpunkt i TEN-T
• öka det miljövänliga transportarbetet i utvalda korridorer, inklusive kärnnätverket i TEN-T, samt i och omkring tätorter

Vem kan arbeta i transportprojekt?

Genom att arbeta med transport- och infrastrukturfrågor tillsammans över gränserna får ni möjlighet att ta del av kunskaper och erfarenheter från aktörer ni kanske inte annars kommer i kontakt med. Vanliga partner i våra projekt är kommuner, myndigheter och universitet, men även mindre organisationer och privata aktörer kan delta. Läs mer om vem som kan delta här.