enter from left wait .5s move 25px

Mål för en mer tillgänglig och miljövänlig tranport

Genom att ert projekt arbetar mot ett av våra tre mål inom transport, säkerställer ni att ni arbetar mot de övergripande målen som finns för att göra regionen Öresund, Kattegat och Skagerrak mer hållbar och tillgänglig. Nedan finns exempel på projekt som kan vara möjliga inom de tre målen, dock finns det många fler möjligheter än så. Vill du veta mer om insatsområdet Transport? Klicka här.

MÅL 1: Förbättra tillgängligheten till och genom Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen

Ett projekt kan få stöd om det till exempel…

 • optimerar användningen av kärnnätverket i TEN-T
 • utvecklar planer och strategier för att undanröja flaskhalsar i transportsträckor vid landsgränser
 • tar fram förstudier, effektstudier eller utvecklar finansieringsmodellerför ett effektivt genomförande av planerade gränsöverskridandeTEN-T projekt
 • stärker sjöfartens och sjömotorvägarnas roll i kärnnätverket i TEN-T
 • utforskar möjligheter för nya, bättre och gränsöverskridandetransportvägar för personer och varor inklusive alternativavägar till befintliga transportkorridorer med trängselproblem

MÅL 2: Minska transporttiden med miljövänliga transportformer för personer och gods till närmaste knutpunkt i TEN-T

Ett projekt kan få stöd om det till exempel…

 • utvecklar strategier för effektiv anslutning av sekundära knutpunkter till kärnnätverket i TEN-T för att minska transporttiden och optimera logistiken
 • utvecklar åtgärder för att avlasta knutpunktshamnar och underlätta mer hållbara transporter till och från inlandet
 • stärker små- och medelstora hamnars konkurrenskraft genom att utforska marknadsnischer samt samarbetsmöjligheter med större hamnar i form av nya flödeslösningar och avlastningssystem
 • utvecklar åtgärder som säkrar god tillgänglighet till internationella flygplatser för regionala flyg- och landtransporter

MÅL 3: Öka det miljövänliga transportarbetet i utvalda korridorer, inklusive i kärnnätverket TEN-T samt i och omkring tätorter

Ett projekt kan få stöd om det till exempel…

 • bidrar till att minska utsläppen från transportsektorn
 • utvecklar gröna gränsöverskridande transportkorridorer, inklusive i kärnnätverket av TEN-T, med effektiv logistik samt strategier för styrning och genomförande
 • utvecklar metoder för en mer hållbar och användarvänlig stads- och regionaltrafik, inklusive utveckling av åtgärder för minskat transportbehov och optimerade transportflöden
 • utvecklar åtgärder för att öka gång- och cykeltrafik som kan bidra till gemensamma lösningar i området
 • drar till en integrerad markanvändning och transportplanering