Nordic Health & Care

En stor del av världens länder står inför omfattande demografiska utmaningar kopplade till en åldrande befolkning samt livsstilsrelaterade sjukdomar. Detta medför ett ökat tryck på de offentliga välfärdssystemen som i många länder redan är hårt pressade. Efterfrågan på välfärdslösningar som är både omkostnadseffektiva och håller god kvalitet har därför ökat kraftigt.


De nordiska länderna har i många år legat i topp i internationella jämförelser av såväl EU som OECD gällande förmågan att leverera högkvalitativa välfärdslösningar. Det är med utgångpunkt i denna konkurrensfördel som projektet ska undersöka möjligheterna för att bygga en samarbetsstruktur som på sikt ska leda till att nordiska sjukvårds- och välfärdslösningar ska kunna kommersialiseras och exporteras.


Affärsmodell med fokus på nordiska välfärdslösningar
I projektet kommer det inledningsvis att ske en analys av möjliga värdekedjor vilka sedan kan jämföras mot efterfrågan på en internationell marknad. Vidare undersöker partnerskapet vilka andra organisationer i Öresund-Kattegat-Skagerrak som är intresserade av att delta i detta arbete för att på så sätt bygga upp en samarbetsstruktur inför framtiden. För att underlätta kommersialiseringsfas och marknadsföring ska en affärsmodell utarbetas med fokus på nordiska välfärdslösningar. Avslutningsvis ska en strategi utformas för hur kommersialiseringen ska kunna genomföras på utvalda internationella marknader.

Fakta om projektet

Projektleder:

Jon Jacobsen

jja@ok-fonden.dk

+45 33 85 45 10

Delprogram: Öresund

Lead Partner: OK Fonden

Projektpartnere: Swecare

Projektperiode: 1 januar 2014 - 30 september 2014

Projektets samlede budget: 200 000 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 100 000 EUR

Projektleder: Jon Jacobsen

E-mail: jja@ok-fonden.dk

Tel: +45 33 85 45 10