Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött

Med fokus på köttkvalité vill projektet Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött bidra till att köttbranschen utvecklas. Deras mål är att förenkla för konsumenter och inköpare att få tag på bra nöt- och lammkött med specifika kvalitéer, samt skapa modeller som ger producenter betalt utifrån den kvalitet som de levererar.

Projektets utgångspunkt är att köttbranschen i för stor utsträckning drivs av vad som produceras. Projektet vill därför stödja branschen att i ökad utsträckning istället utgå ifrån marknadens önskemål. Här står möjligheter som att välja kött av specifik ätkvalitet och etisk kvalitet högt på önskelistan.

– Vår utgångspunkt är att vi i framtiden kommer att äta mindre kött, men vi kommer att äta kött av högre kvalitet. Både sett till ätkvalité på köttet och etisk kvalitet, men vi kommer också att äta mer kött som är producerat i det egna landet, säger Kristina Anderback, tidigare projektledare.


Stöttar branschen i förändringen

Projektet bottnar i ett förprojekt då man fångade upp branschens syn på hur vi kan lyfta kvaliteten och betalningsviljan för nöt- och lammkött. Det arbetet har nu mynnat ut i ett antal insatser för att göra köttindustrin mer efterfrågedriven. Projektet ska bland annat hjälpa producenter att hitta nya verktyg och arbetssätt för att få fram särskilda kvalitéer på kött. Det involverar faktorer såsom foder, genetik och slaktprocessen. Projektet arbetar även mot slaktföretagen för att stötta dem i att hitta en ny prissättningsmodell där köttkvalitén i högre grad påverkar betalningen till producenten. Ytterligare en insats är att öka kunskapen om köttkvalitet hos konsumenter och butikspersonal för fler medvetna val.

– Vi har mycket bra förutsättningar för hållbar köttproduktion i våra regioner, men för att göra produktionen ekonomiskt hållbar för producenterna så behövs insatser för att få en jämnare kvalitet och en högre selektering av olika kvaliteter.

Samarbete mellan länder stärker arbetet

Danmark lägger stora resurser på forskning inom lantbruks- och livsmedelsektorn, vilket de svenska partnerna kan dra nytta av. I Sverige har man kommit längre gällande de etiska aspekterna och djurvälfärden, där de danska aktörerna kan lära av svenskarnas erfarenheter. Genom att dela kunskap och erfarenheter vill projektet lösa den problematik som finns kring prissättning och köttkvalitet i de båda länderna. Dessutom kommer kunskapsutbyte att ske med en en norsk part gällande produktion av lammkött.

– Det finns ett högt förtroende för den etiska kvaliteten hos svenskt kött. Dock efterfrågas en bättre selektering utifrån ätkvalité. Går du till köttdisken i en butik idag så är det svårt att veta vad det är för kvalitet på det kött som du köper.

Mer medveten konsumtion och produktion

Genom att ta fram koncept och verktyg som fungerar hoppas projektet att uppfödare och slakterier kan fortsätta att producera en högre kvalitet på kött även efter projektets slut. Projektet hoppas också att nya prissättningsstrategier implementeras. Likaså att kunskapen om hållbart kött och köttkvalitet ökar hos konsumenter och butikspersonal.

– I slutändan ska allt leda till att vi får en mer efterfrågedriven och därmed mer lönsam köttbransch. Vi har mycket att vinna på ett stärkt skandinaviskt samarbete för utveckling, implementering och best practice, säger Kristina Anderback.

Projektet är avslutat