Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Green VALLeys - gröna bioraffinaderier för hållbar produktion av bioenergi från jordbruket

Biomassa från jordbruket har potential att bidra till energiförsörjningen på ett bättre sätt än idag. I Green VALLeys ska en grön plattform skapas för bioraffinering i Kattegat-Skagerrak-området.

Endast en till två procent av bioenergiproduktionen i Sverige kommer från jordbruket, att jämföra med Danmark där andelen är 34 procent.

Den största delen av bioenergin i Kattegat-Skagerrak kommer idag från skogsråvaror, halm och gödsel. Biobränslen från jordbruket har haft svårt att konkurrera med andra och billigare bränslen.

Projektet konstaterar att bättre ekonomisk bärkraftighet kräver att produktionen integreras mer med produktionen av livsmedel och foder, till exempel genom att utnyttja restprodukter.

I projektet ska en utvecklingsplattform skapas för grön bioraffinering i Kattegat-Skagerrak. Två test- och demonstrationsanläggningar kommer att användas: En i Aarhus (AU Foulum) och en mindre gårdsbaserad anläggning vid Naturbruksskolan Sötåsen.

Vid dessa ska cirkulära modeller och systemlösningar för produktion av bioenergi med biomassa från gränsmarker utvecklas och testas. Den cirkulära modellen ger, enligt projektet, även ett hållbart och högvärdigt proteinfoder som kan produceras regionalt och minskar beroende av import av soja, som är ett foder kopplat till tropisk avskogning och kräver långa fossilbaserade transporter.

Projektet är avslutat