Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Ren Kustlinje

Nedsmutsning av hav och kuster är ett stort problem för många kustkommuner i Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen. Genom en gemensam kraftsamling ska de nu effektivisera strandstädningen, öka medvetenheten och motverka mer skräp.

På grund av havsströmmar flyter mycket skräp till kusterna i Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen. Sedan många år är nedskräpning ett stort problem, och rena, fina strandremsor kan bli ett minne blott om ingenting görs.

– Nedsmutsning är en väldigt stor utmaning för många aktörer, framför allt i kustkommunerna. De drabbas av någonting som de inte direkt kan påverka, men som de däremot måste åtgärda, säger Helena Bredin, projektledare för Ren Kustlinje.


Skapar idéer och mod

Genom samarbete över gränserna får kommuner och andra aktörer muskler som de tidigare har saknat. På så sätt kan de angripa problemet från flera håll. Helena Bredin anser att samarbetet är nödvändigt för att hitta nya lösningar på problemet.

– De här aktörerna är små och svaga från början. Att utveckla sig är svårt eftersom de snarare är en utförarorganisation, och man har varken tid eller råd att laborera. Nu kan de spåna idéer och göra nya saker tillsammans, det ger råg i ryggen att våga stå upp för dessa frågor, även i den egna organisationen, förklarar hon.


Fler ska städa upp

En direkt synlig effekt av projektet kommer att vara nya insamlingssystem och städning av skräp på fler ytor än tidigare.

– Ett exempel är att få grupper som idag får tag på skräp att också ta med det till land. Det kan exempelvis vara fiskare som får upp skräp i sina redskap men har problem att avyttra det på land, här måste vi förenkla för dem.

Därför ska projektet arbeta med samordning, omhändertagning och behandling av skräp. Man vill utveckla redskap som underlättar insamlingsarbetet och implementera cirkulära tankar så att vissa flöden av skräpet återvinns.


Mål att minska utsläpp

Ett fokusområde är att hitta dessa värden i skräpet, så att det skapas ett intresse i att rensa undan dem. Genom det vill projektet också skapa arbetstillfällen. På längre sikt är det viktigaste dock att arbeta för att minska utsläpp av avfall i naturen. Bland annat ska projektet kartlägga lokala utsläppskällor och se hur de påverkar miljön.

– Genom att samordna vår forskningsteknik vill vi skapa gemensam forskningsmetodik för att kartlägga, testa och analysera skräpet. Vi vill kunna byta kunskap och erfarenheter som gör att vi förstår varandra, säger Helena Bredin och fortsätter:

– Vi har samma problem, samma hav, men olika metoder, språk och politiker. Men skräpet känner inga gränser, så vi behöver lära känna varandra för att kunna arbeta bättre tillsammans.


Öka kunskap och medvetenhet

Att minska skräpmängden är viktigt av flera anledningar. Många kustkommuner är beroende av besöksnäringen och måna om hur deras kustlinjer ser ut. Miljömässigt uppstår den största risken när skräpet bryts ner och hamnar i vårt kretslopp. Helena Bredin är förhoppningsfull inför att Ren Kustlinje projektet kommer en bit på vägen.

– Det viktiga är att vi påverkar till en förändring och att det börjar släppas ut mindre. Vi måste få folk att förstå konsekvenserna av deras handlande. Det handlar om allt från hur vi konsumerar, till vad vi gör av våra resurser. Och vi måste nå ut med den här kunskapen, förklarar hon.

Projektet är avslutat