Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

ScandTick Innovation

Genom samarbete i Skandinavien tar sjukhus, universitet och myndigheter ett helhetsgrepp kring fästingar. Målet är att minska smittorisken, sprida information och förbättra såväl diagnostik som behandling av fästingburna infektioner.

I takt med att fästingarna blir fler och sprider sig till ett allt större område, så ökar även antalet personer som smittas av fästingburna sjukdomar såsom TBE (Tick Borne Encephalitis) och borrelia.
– Detta skapar en rädsla och osäkerhet som det är viktigt att bemöta på ett sakligt och objektivt sätt, vilket måste byggas på kunskap. I de skandinaviska länderna ligger vi långt fram inom forskningen, och genom att kombinera våra kunskaper över gränserna kan vi se till så att ett plus ett faktiskt blir tre och stärka vår kompetens ännu mer, säger Per-Eric Lindgren, projektledare för ScandTick Innovation samt professor vid Linköpings universitet universitet och forskningsledare vid Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.


Utveckling från tidigare projekt

ScandTick Innovation är en vidareutveckling av det tidigare projektet ScandTick. I projektet samverkar sjukhus, universitet och myndigheter för att arbeta så effektivt som möjligt kring fästingburna sjukdomar. Det nya projektet har breddats från sin föregångare genom att fokusera på både human och animal medicin, samt på fler fästingburna sjudomar än TBE och Borrelia. Dessutom har projektet växt från 5 till 11 partner.

– Vi har flera huvudmål och det viktigaste är se till att utveckla säker och tillförlitlig information kring hur man kan minska risken att drabbas av fästingburna infektioner och vilka riskreducerande åtgärder man kan vidta. Den informationen vill vi nå ut med till de boende i regionen samt till hälso- och sjukvårdspersonal.


Undersöker de fästingburna sjukdomarnas kretslopp

Projektet utgår ifrån ett holistiskt synsätt, så kallat one health, som innebär att de ser på organismerna och infektionerna som de bär på som ett kretslopp. Eftersom fästingburna sjukdomar kan smittas från djur till människa och vice versa, anser projektägarna att man måste se på frågorna som en helhet för att förstå alla steg i kretsloppet. Utöver att förmedla korrekt information kring fästingar och fästingburna sjukdomar, kommer man även att arbeta med att förbättra diagnostiken för både människor och djur, utveckla metoder för att redan drabbade ska behandlas på ett säkert sätt, samt arbeta med att utveckla mediciner mot de sjukdomar som fästingar sprider.

– Däremot är det inte sagt att vi ska ta fram en medicin, vilket i princip är omöjligt på så kort tid. Istället kommer vi att arbeta med frågorna för att ta fram ett koncept som sedan kan tas vidare och därför samarbetar vi även med näringslivet.


Gemensam information i hela regionen

Per-Eric Lindgren anser att det gränsöverskridande samarbetet är nödvändigt för att lösningar kring spridningen av fästingar ska bli så effektiv som möjligt. Det finns flera hinder som behöver lösas. Dels behöver det skapas gemensamma mätmetoder så att statisken går att jämföra mellan länderna, dels måste patientinformation kunna delas över gränserna på ett säkert sätt genom förenklad journalöverföring. Samtidigt behövs gemensamma rutiner för informationsdelning så att alla får samma typ av information.

– Målet är att skapa tydliga informationskanaler. Det handlar om både webbsidor, sjukvårdsupplysning och vårdcentraler, men också att se till att rätt information ges till journalister och medier. Det finns mycket att arbeta med för att rätt information ska nå ut och det kan vi göra tillsammans över gränserna, säger Per-Eric Lindgren.

Projektet är avslutat