Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Urban Tranquility

Förtätning av städer är viktigt för utvecklingen av vår region. Höga bullernivåer kan vara ett hinder för utbyggnad. Projektet Urban Tranqulity vill få viktiga intressenter att se på bullerfrågan på nya sätt.

Städer förtätas för att fler människor ska kunna bo i och utveckla dem, och för att vi ska må bra i städerna finns det riktlinjer för vid vilka bullernivåer som det får byggas. Detta gör att viss mark inte  exploateras. Urban Tranquility vill hjälpa intressenter att utveckla och se på frågan på nya sätt, och därmed möjliggöra för mer förtätning.

– Det finns ett behov av att förtäta städer men också ett behov av att få in mer transport som exempelvis bussar. Samtidigt finns det ett behov av att bygga lättare. Det finns alltså flera fenomen som alla slutar i de problem som finns kring akustik och vibrationer, men också i vilken benägenhet företag har att utveckla teknik för att komma till rätta med de här problemen. Det är kittet i vad vi vill arbeta med, säger Göran Sandberg, projektledare för Urban Tranqulity.


Fokuserar på hållbarhet och ljudnivåer

Urban Tranquility vill bidra till nya idéer i frågan, och kommer huvudsakligen att utgå ifrån två aspekter. Den första aspekten är ljudnivå kopplat till hälsa för dem som bor i städerna, den andra aspekten är att kunna förtäta städer med hållbart byggande. De två aspekterna engagera många intressenter och medborgare. Att föra dialog med dem är därför en stor del av projektet.

– När man ska förtäta städer bildas många grupper med olika åsikter, vi vill se hur medborgardialogen kan genomföras på andra sätt. Vi ska också arbeta mot de olika intressenter som krävs i processen, som behövs för att generera nya idéer, säger Anne Landin, ansvarig för projektets tredje aktivitet som fokuserar på byggproduktion.


Vill engagera industrin i nya möjligheter

Ytterligare en nyckelfråga är att få byggindustrin att acceptera de nya förhållandena som råder. Genom att arbeta med workshops, fallstudier och presentera goda exempel hoppas projektet nå större förståelse hos industrin.  

– Vi ska försöka visa på de möjligheter som finns. Mycket är nytt i byggbranschen, buller och förtätning gör att man behöver planera så väl slutproduktioner som hela byggprocessen på nya sätt, vilket byggentreprenader måste ta till sig. Där vill vi kunna visa på konkreta exempel för att kunna generera nya idéer, säger Anne Landin.

Likaså vill projektet vidga synsättet hos dem som skapar regelverk. Urban Tranquility anser att existerande regelverk bör anpassas efter nya tekniska möjligheter. Ett exempel är de allt vanligare och tystare elhybriderna som kan bidra till tystare vägar.

– Det finns för många regelverk som inte fokuserar på de nya möjligheterna, utan på det som har varit, förklarar Göran Sandberg.


Samarbeta skapar dynamik

Eftersom problematiken finns i både Sverige och Danmark ser Urban Tranquility det som en självklarhet att länderna samarbetar.

– Det är fint att vi har ett regionalt tänkt och att vi inte tänker land för land. Buller finns i hela regionen, säger Anne Landin.

Göran Sandberg tillägger:

– Industrikulturen ser annorlunda ut kring byggande i de olika länderna. I Sverige har vi stora entreprenader, medan i Danmark har man ofta mindre företag. Det ger dynamik i frågan som kommer att gynna projektet.

Projektet är avslutat