Biogas 2020

I såvel Sverige som Norge og Danmark satses der stort på fornybar energi. Alle tre lande har vedtaget ambitiøse målsætninger for hvor stor en del af energien der skal være fornybar.

Biogas er et af midlerne til at opnå disse målsætninger. Udover at være fornybar og mindske CO2-udslippet, kan en udvikling på biogasområdet også styrke forsyningssikkerheden, erhvervslivet samt en mere miljøvenlig affaldshåndtering.

Der har i de tre lande været forskellige forudsætninger for både produktion og anvendelse af biogas, og udviklingen har haft forskelligt fokus. Men de kompetencer der hermed er opstået kan udnyttes aktivt i et samarbejde om biogas.

Forprojektet har udspring i det igangværende projekt Implement. Implement har allerede opnået gode resultater i form af tiltrækning af investeringer og etablering af arbejdspladser, og har tilsyneladende ramt en generel tendens for satsning på biogas i regionen.

Men mens der i Implement arbejdes med konkrete aktiviteter som fx analyse af udvaskning af næringsstoffer og udvikling af ejerskabsmodeller og markedsføringsmodeller, har Biogas 2020 til formål at skabe et generelt overblik over aktuel status for biogasudviklingen i regionen, og hvilke muligheder og behov der findes for et interregionalt samarbejde fremover. En sådan analyse kan give svar på spørgsmål som hvordan man bedst udnytter hinandens spidskompetencer, hvordan samordner man forskning og udvikling på biogasområdet sådan at man undgår overlapninger og udnytter synergier, hvordan kan man samordne udviklingen på transportområdet så man skaber et sammenhængende system for biogas til transport etc.

Herudover vil forprojektet se på hvordan et mere omfattende og ambitiøst samarbejde kan organiseres i næste programperiode. Formålet med projektet er således at lægge grunden for et hovedprojekt og i sidste ende en skandinavisk biogas-klynge der kan skabe udvikling, erhvervsmæssig vækst og arbejdspladser på biogasområdet, med potentiale for eksport til det globale marked.

 

Fakta om projektet

Projektleder:

Steen Harding Hintze

shhi@skivekommune.dk

+45 99 15 55 00

Projektet bidrager til at: Främja hållbar ekonomisk tillväxt

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Region Midtjylland

Norsk Prosjekteier: Østfold fylkeskommune

Projektpartnere: Lemvig Kommune, Business Region Göteborg, Region Midtjylland, Västra Götalandsregionen, AGRO BUSINESS PARK/INBIOM, Innovatum A/B, Fyrbodals Kommunalförbund, Akershus Fylkeskommune

Projektperiode: 1 september 2013 – 31 juli 2014

Projektets samlede budget: 230 000 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 100 000 EUR

Bevilget støtte norsk IR-midler: 15 000 EUR

Projektleder: Steen Harding Hintze

E-mail: shhi@skivekommune.dk

Tel: +45 99 15 55 00