CO2RE - Collaborate to Renew

Förprojektet CO2RE – Collaborate to Renew ska kartlägga olika metoder för hur regioner/kommuner kan gå tillväga för att både reducera sina utsläpp av växthusgaser och skapa ökad hållbar tillväxt. Projektet vill skapa ett gränsöverskridande recept för ökad konkurrenskraft med miljöfrågor i fokus och kartläggningen ska ligga till grund för implementeringen av en eller flera metoder som utgår från förprojektets framtagna rekommendationer och resultat.

Förprojektet springer ur en flerårig dialog mellan Alexandersoninstitutet i Varberg och Klimapartnere i Agderregionen. I Region Halland pågår arbetet med att vidareutveckla energi- och miljöstrategier och metoder har tagits fram både för och av företag och kommuner. Alexandersoninstitutets nätverk Energi- och miljöcentrum har 63 medlemmar från både näringslivet, kommuner, Region Halland, Länsstyrelsen och högskolor och arbetar för klimateffektiv affärsutveckling. I Agderregionen finns Klimapartnere som är ett offentlig-privat samarbete och nätverk med 41 medlemmar. Nätverket ger stöd och stimulerar till miljösatsningar och miljöprofilering hos utvecklingsaktörer och arbetar efter en gemensam plan – Regionplan Agder 2020 - där klimat är ett av fem satsningsområden. I förprojektet ska partnerna gemensamt kartlägga de existerande metoderna för reducerad miljöbelastning, bl.a. genom transnationella möten och genom workshops med referensgrupper av företagare.

Projektet ska också se på samarbetsmodeller mellan företag och lokala myndigheter som främjar hållbar utveckling genom reduktion av klimatutsläpp och utveckling av gröna varor och tjänster. Om detta lyckas kommer det leda både till ett stärkt näringsliv och att offentliga myndigheter bidrar till minskade utsläppsmängder.

I samband med kartläggningsarbetet kommer projektet att arbeta med att utvidga nätverket/partnerskapet och önskade partners för ett kommande huvudprojekt är Region Midt- och Nordjylland, Region Halland, Länsstyrelser, Innovatum i Trollhättan, Green Business Norway, kommuner och universitet/högskolor m.fl. Under förprojektet kommer partnerna ha tät dialog med Region Midtjylland som redan visat intresse för projektet.

I förprojektet är den primära målgruppen miljöaktörer såsom företagsnätverk, regionala energikontor, nätverk av energi- och klimatrådgivare, science parks mfl. I ett framtida huvudprojekt är det däremot företag som i första hand kommer vara målgrupp.

Fakta om projektet

Projektleder:

Magnus Falk

magnus.falk@emcvarberg.se

+46 73 40 44 70

Projektet bidrager til at: Främja hållbar ekonomisk tillväxt

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Alexandersoninstitutet

Norsk Prosjekteier: Aust-Agder Fylkeskommune

Projektperiode: 1 september 2013 - 31 augusti 2014

Projektets samlede budget: 125 800 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 33 900 EUR

Bevilget støtte norsk IR-midler: 24 900 EUR

Projektleder: Magnus Falk

E-mail: magnus.falk@emcvarberg.se

Tel: +46 73 40 44 70