Hållbar utveckling via aktör delaktighet

Kommuner i hele programområdet har en opgave i at medvirke til indførelse af nye, miljøvenlige energikilder for at man kan opnå de mål der er sat på nationalt og EU-niveau for reduktion af CO2-udledningen, og for at understøtte tilvækst knyttet til udvikling og etablering af miljøvenlig energi-forsyning. Men ofte støder planer for etablering af nye energikilder som fx vindmøller, biogasanlæg og lignende på lokal modstand fra borgere og andre interessenter der risikerer at komme direkte i berøring med sådanne nye anlæg, fx som naboer.

For at lette udvikling og etablering af miljøvenlig energiforsyning er der derfor behov for en høj grad af inddragelse af de medborgere og andre aktører der påvirkes af den, og det er hvad «Hållbar utveckling via aktørdelaktighet» vil arbejde med.

I Danmark er det op til kommunerne selv at arbejde med disse spørgsmål, mens Dalslandskommunernes Kommunalförbund på vegne af Energimyndigheten vejleder medborgere, offentlige myndigheder, virksomheder og organisationer i energispørgsmål. På svensk side har medborgerdialog hidtil handlet om individuelle møder med private medborgere og virksomheder, men ikke ud fra et tilvækstperspektiv.

Hjørring Kommune og Dalslandskommunernes Kommunalförbund kan således bidrage med forskellige perspektiver og erfaringer til projektet. Der er endvidere tegn på at de svenske kommuner også fra 2017 kommer til at stå for denne opgave for egen regning, hvorfor det allerede nu kan være formålstjenligt at ruste kommunerne til det.

NordDanmarks EU-kontor deltager i projektet som administrativ støtte, på baggrund af kontorets erfaring med at deltage i Interreg-projekter.

Målet med projektet er at finde frem til forudsætningerne for at udvikle metoder for øget medborgerdialog og på baggrund heraf udvikle en model for dette, bl. a. ved at inddrage reference-personer og eksperter. Det er et udtrykt mål med projektet at en sådan model kan videreudvikles og afprøves i et efterfølgende hovedprojekt. Et vigtigt mål med projektet er endvidere at afklare nærmere hvilken rolle kommunerne kan tage i forhold til at fremme «aktivt medborgerskab» i energispørgsmål.

 

Fakta om projektet

Projektleder:

Lisbeth Eeg

lisbeth.eeg@hjoerring.dk

+45 72336714

Lead Partner: Hjørring Kommune

Projektpartnere: Dalslandskommunernas kommunalförbund (SE)
Norddanmarks EU-kontor (DK)

Projektperiode: 1 januar 2014 – 31 december 2014

Projektets samlede budget: 177 400 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 88 700 EUR

Projektleder: Lisbeth Eeg

E-mail: lisbeth.eeg@hjoerring.dk

Tel: +45 72336714