Hållbart jordbruk genom precisionsodling

Precisionsgödsling har visat sig vara en av nyckelåtgärderna för att förbättra växtnäringsutnyttjandet inom primärproduktionen och bidrar till att jordbruket blir mer hållbart. För att möjliggöra det måste t.ex. växtnäringsämnen, växtskyddsmedel, vatten och energi utnyttas mycket effektivare.

I hela EU finns stora förhoppningar om en ökad jordbruksproduktion utformas på ett miljö- och resursoptimalt sätt. Projektets mål är att ÖKS-området på sikt blir en än viktigare leverantör av teknik och kunskap inom temaområdet, till andra EU-länder och även globalt.

I ÖKS-området bedrivs en omfattande jordbruksproduktion och det finns också god kompetens inom forskning, utveckling, utbildning och rådgivning inom växt- och precisionsodlingstekniken. Huvudsyftet med förprojektet är därför att inventera, definiera och utveckla ett antal aktivitetsförslag där ländernas olika kompetenser kan samverka. Aktiviteterna kan vara att testa tekniska innovationer såväl som att utveckla ny metodik för användning, utbildning, information och demonstration. Målet med ett framtida huvudprojekt kommer vara att bidra till ny kunskap och informationsteknik inom växtodlingsområdet.

Under förprojektet kommer partnerskapet ha dialog med och inbjuda en lång rad aktörer både på svensk, dansk och norsk sida till två stora transnationella möten. Det rör sig huvudsakligen om universitet, länsstyrelser, rådgivare och kommersiella aktörer som arbetar inom området, som kan identifiera, utveckla och prioritera vilka aktiviteter som ska ingå i ett genomförandeprojekt. Ett möte ska också hållas med intressenter inom vattenvårdsaspekter och man kommer också att delta i olika externa arrangemang för att stämma av med lantbrukare, entreprenörer och teknikföretag. Under förprojektet ska också en genomförbarhetsstudie göras.

Fakta om projektet

Projektleder:

Kjell Gustafsson

kjell.gustafsson@agrovast.se

+46 (0)706 24 00 36

Projektet bidrager til at: Hållbar ekonomisk tillväxt

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Agroväst Livsmedel AB

Norsk Prosjekteier: Bioforsk

Projektpartnere: Videncentret for landbrug

Projektperiode: 8 januari 2014 - 31 december 2014

Projektets samlede budget: 156 480 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 62 540 EUR

Bevilget støtte norsk IR-midler: 15 700 EUR

Projektleder: Kjell Gustafsson

E-mail: kjell.gustafsson@agrovast.se

Tel: +46 (0)706 24 00 36