Innovationscenter

Norska, svenska och danska regioner har en lång rad gemensamma behov och utmaningar på utbildningsområdet. Partnerna i Innovationscenter har olika förutsättningar och uppdrag men båda ser ett behov av att undersöka vilka nya eller kompletterande vägar som kan stimulera till och underlätta för ett livslångt lärande. Kungsbacka kommun har erfarenhet av ett brett utbildningsuppdrag. INSPIRIA syftar, som de flesta science centers, till att öka intresset och kunskapen om naturvetenskap och teknologi. INSPIRIA har också erfarenhet och kompetens som innovationsaktör. Partnerna tror att det behövs en ny sorts arena, ett gränsöverskridande ”Innovationscenter” där utbildning kan ta sig nya innovativa uttryck.

I ett Innovationscenter önskar man att fler ämnesområden än de klassiska kan ges nya möjligheter till innovation, med hjälp av t.ex. teknik och digitala verktyg. Ett Innovationscenter ska kunna vara till för såväl barn och unga men även för vuxna, oavsett om dessa är yrkesverksamma eller studerande. På sikt ser man också hur det gränsöverskridande Innovationscentret kan skapa förutsättningar för forskningsbaserad kunskap att nå en större grupp mottagare än vad som sker idag. Projektet ska undersöka om skapandet av ett Innovationscenter är en väg att gå för att möta en lång rad gemensamma skandinaviska behov gällande t.ex. skolresultat, vikten av det livslånga lärandet, ökad sysselsättning och fler entreprenörer. 

Under förprojektet ska partnerna utreda hur ett Innovationscenter bäst kan organiseras och utifrån det presentera ett förslag på ett svensk-dansk-norskt huvudprojekt inom ramarna för ett framtida ÖKS-program eller inom andra regionala eller interregionala program. I förprojektet finns ingen dansk partner med, men man kommer att föra samtal med danska aktörer under förprojektet för att skapa goda förutsättningar för att alla tre länderna kan delta i de framtida utvecklingsarbetena.

Projektet ska upprätta arbetsgrupper med reprensentater från olika ämnesspecifika områden såsom hälsa, miljö, språk, samhällsvetenskap och IKT. Arbetsgrupperna ska också involvera politiker, lärare, elever och näringslivsrepresentater. Tillsammans kommer de att träffas i olika konstellationer och utreda innovationscentrets innehåll och innebörd och räta ut en lång rad frågetecken om bl.a. vilka ämnes- och kunskapsområden som ska involveras. En stor del av förprojektet kommer också att innebära att samtal förs med potentiella partners som bl.a. regioner, kommuner, sience centers, och näringslivsorganisationer.

Fakta om projektet

Projektleder:

Lena Salomonsson

lena.salomonsson@kungsbacka.se

+46 (0)300 838830

Projektet bidrager til at: Hållbar ekonomisk tillväxt

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Kungsbacka kommun

Norsk Prosjekteier: INSPIRIA science center

Projektperiode: 1 januari 2014 - 31 december 2014

Projektets samlede budget: 229 090 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 100 000 EUR

Bevilget støtte norsk IR-midler: 13 750 EUR

Projektleder: Lena Salomonsson

E-mail: lena.salomonsson@kungsbacka.se

Tel: +46 (0)300 838830