NÖKS - Närskipsfart i Öresund-Kattegat-Skagerrak

NÖKS vil arbejde med systemudvikling af miljøvenlige transportløsninger langs regionens to korridorer for søtransport: den vestre korridor Oslo-Kristiansand og den østre korridor Oslo-Malmø/København. Udgangspunktet er en hypotese om at havet som transportvej vil blive valgt, hvis de rigtige systemer udvikles og tilrettelægges. En anden hypotese er at den nyeste teknologi ikke er udnyttet i skabelsen af et effektivt transportsystem på havet.

Projektet er organiseret ud fra tre hovedaktiviteter, som arbejder parallelt med underaktiviteter. En ledelsesgruppe bestående af medfinansierende partnere vil blive dannet. Der vil blive afholdt temamøder hvor alle partnere, også associerede, inviteres til at deltage. Underaktiviteterne vil blive gennemført som workshops, arbejdsmøder og individuelt arbejde, hvor specialister inden for hvert tema får tildelt en selvstændig opgave. Ledelsesgruppen samler og behandler resultaterne fra alle aktiviteterne. Ledelsesgruppen udarbejder sammen projektets slutprodukt, en rapport med analyser og konklusioner om grundlag for et hovedprojekt.

Én af projektets hovedaktiviteter har overskriften «Ren sikker og konkurrencekraftig nærskibsfart i Öresund-Kattegat-Skagerrak». Her skal en række spørgsmål knyttet til nærskibsfarten kortlægges og analyseres. En anden hovedaktivitet har overskriften «Simulerings- og visualiseringsværktøj og modellering». Hensigten med denne aktivitet er at beskrive en anvendelig visualiserings- og simuleringsmetode for transportsystemer, samt forslag til et antal realistiske godstransport-systemer hvor mere gods føres fra land til vand. Den tredje og sidste hovedaktivitet omhandler projektledelse og kommunikation.

Projektets mål er at synliggøre systemudviklingsbehov og vækstmuligheder for en udviklet nærskibsfart i Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen, samt skabe et fælles, grænseoverskridende målbillede for behov og muligheder for mere godstransport via havet. Herudover vil projektet udarbejde en skitse til en funktionsbeskrivelse for et specialiseret program til simulering-/visualisering af systembeskrivelse af godstransport. Endelig er hensigten at etablere et partnerskab for et hovedprojekt som skal omhandle ren og sikker skibsfart i Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen.

Fakta om projektet

Projektleder:

Jørn Kragh

Jorn.kragh@hive.no

+47 33 03 11 73

Projektet bidrager til at: Främja hållbar ekonomisk tillväxt

Delprogram: Öresund-Kattegat-Skagerrak

Lead Partner: SSPA Sweden AB

Norsk Prosjekteier: Høgskolen i Vestfold

Projektpartnere: EMUC (Europas Maritime Udviklingscenter), Vestfold Fylkeskommune, Telemark Fylkeskommune, Innovatum, Svenskt Marintekniskt Forum

Projektperiode: 15 september 2013 – 15 september 2014

Projektets samlede budget: 237 485 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 82 075 EUR

Bevilget støtte norsk IR-midler: 36 666 EUR

Projektleder: Jørn Kragh

E-mail: Jorn.kragh@hive.no

Tel: +47 33 03 11 73