REELL – Regionalt Entreprenöriellt Livslångt Lärande

Initiativförmåga och företagaranda är en av de nyckelkompetenser för livslångt lärande som Europaparlamentet och Rådet lade fram som en rekommendation till unionens stater 2006. Förprojektet REELL ska fokusera på ett antal frågeställningar omkring ett entreprenöriellt förhållningssätt i utbildningen. Syftet är att lägga grunden för en regional helhetssyn på vad livslångt lärande och entreprenörskap är i en skandinavisk kontext och att diskutera hur det entreprenöriella förhållningssättet kan genomsyra hela utbildningssfären och kommuniceras till det omgivande samhället.

Både Kungsbacka kommun och Sarpsborg kommune har under de senaste åren deltagit i flera stora skolutvecklingsprojekt för att främja livslångt lärande genom entreprenörskap. Trots framgångar har genomslaget inte varit generellt i någon av kommunerna utan mer koncentrerat till de skolor som varit involverade direkt i projekten. Båda kommunerna ser det entreprenöriella lärandet som centralt för en skola anpassad till en allt flexiblare och oförutsägbar omvärld och vill därför nu prioritera och växla upp sina idéer inom området. Projektpartnerna har från de tidigare projekten breda nationella nätverk men för att kunna komma vidare behöver man nu starta nya typer av samarbeten och utbyta erfarenheter över nationsgränserna.

Genom många möten med aktörer på flera nivåer kommer projektet att undersöka olika aspekter av ett entreprenöriellt förhållningssätt. För att komma fram till vad som saknas för att arbetet ska få generell genomslagskraft kommer förprojektet bland annat kartlägga och utvärdera de metoder och verktyg som redan finns, och undersöka hur stödet ser ut i existerande forskning. Om projektet lyckas kommer det mynna ut i flera huvudprojekt som involverar hela skolsystemet, från förskola till gymnasie- och vuxenutbildning, högre utbildning, offentlig förvaltning, intresseorganisationer och näringsliv. Projektet kommer under sitt förprojektgenomförande att förankra och föra en bred dialog med potentiella framtida partners.

 

Fakta om projektet

Kontakt:

Lena Salomonsson

lena.salomonsson@kungsbacka.se

+46 (0)300 83 88 30

Projektet bidrager til at: Främja vardagsintegration

Delprogram: Kattegat-Skagerrak

Lead Partner: Kungsbacka kommun

Norsk Prosjekteier: Sarpsborg kommune

Projektperiode: 1 april 2013 - 31 mars 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 322 203 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 100 000 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 117 302 NOK

Kontakt: Lena Salomonsson

E-mail: lena.salomonsson@kungsbacka.se

Tel: +46 (0)300 83 88 30