Rural Regions 2020

Syftet med förprojektet ”Rural Regions 2020” är att utveckla gemensamma verktyg och analysmetoder för att synliggöra och utveckla landsbygdens potential i de nordiska länderna samt beskriva och problematisera hur offentliga aktörer kan verka, på vetenskaplig grund, för en hållbar landsbygdsutveckling. Projektet menar att den offentliga sektorn måste ta en ledarroll och är därför projektets huvudsakliga målgrupp, eftersom den har ansvar för samhällsplanering på lokal nivå, en planering som behöver ske med fokus på helheten.

Med hållbar landsbygdsutveckling menar projektet att hantera de utmaningar som en biobaserad ekonomi och ett biobaserat entreprenörskap kräver, men också de möjligheter de skapar. Hållbar utveckling behöver ske i de tre perspektiven ekonomisk, ekologisk och social utveckling.

Förprojektet ska lägga grunden för den kunskapsöversikt över evidens-baserade metoder för hur offentlig sektor kan stödja hållbar utveckling av landsbygden som saknas idag. Viktiga frågor att utforska är vilka trender som påverkar utvecklingen, vilka brister som finns i nuvarande ansatser men också vilka utgångspunkter som ligger till grund för de åtgärder som vidtas från offentlig sektor för att stödja hållbar landsbygdsutveckling. Hur mäts och utvärderas landsbygdsutveckling? Projektet menar att en kunskapsöversikt och en analysmodell identifierar gemensamma nämnare och kan bidra till hypoteser om vad som verkligen fungerar.

Projektet vill stärka den institutionella kapaciteten och effektiviteten hos offentliga förvaltningar och på sikt kanske till och med utveckla nya offentliga funktioner (inklusive nya institutioner eller arenor). Landsbygdens utmaningar sträcker sig ur ett hållbarhetsperspektiv både över sektors- och disciplingränser. T.ex. ska fysisk planering, naturvård, landsbygdsservice, teknisk infrastruktur, näringslivsutveckling m.fl. inbjudas till gemensamma samtal. Projektet kommer bygga på aktionsforskning och problembaserat lärande, men också ha förankring i mer traditionell forskning.

En målsättning är också att bredda partnerskapet till att omfatta fler områden i Sverige och Danmark men också ett formellt partnerskap i Norge. Man önskar kunna koppla ihop partners från offentlig sektor som arbetar direkt med genomförande, med regionutveckling och organisationer som arbetar med stadsutveckling för att kunna koppla ihop stad och land, exempelvis Mistra Urban Futures. Under förprojektet kommer regionala konferenser att genomföras och de potentiella partnerna kommer att bjudas in.

I det kommande genomförandeprojektet ”Rural Regions 2020”, är syftet att pröva ut ändamålsenliga och stödjande strukturer för hållbar landsbygds-utveckling hos offentliga aktörer. Förprojektet bidrar på lång sikt till att lägga grunden för en modell för regionala kompetenscentrum rörande hållbar utveckling av landsbygden ur ett helhetsperspektiv (socialt, ekologiskt och ekonomiskt).
Fakta om projektet

Projektleder:

Charlotte Backman

Charlotte.Backman@hushallningssallskapet.se

+46 (0)511 248 72

Projektet bidrager til at: BInda regionen samman

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Hushållningssällskapet Skaraborg

Projektpartnere: Skara Campus AB, Sveriges Lantbruksuniversitet, Aalborg
Universitet

Projektperiode: 17 februari 2014 - 31 december 2014

Projektets samlede budget: 148 892 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 74 445 EUR

Projektleder: Charlotte Backman

E-mail: Charlotte.Backman@hushallningssallskapet.se

Tel: +46 (0)511 248 72