Scandinavian Cleantech Network - SCN

I strategin för Europa 2020 är fem mål uppsatta, ett av dem behandlar klimatförändring och hållbar energiförsörjning. Projektet Scandinavian Cleantech Network har som mål att kartlägga Cleantechaktörer inom Öresund/Kattegat/Skagerrak-området. Kartläggningens långsiktiga syfte är att koppla aktörer för att uppnå en kritisk massa som kan åstadkomma nya innovativa lösningar inom förnybar energi och de kommer därmed bidra till måluppfyllelsen inom Europa 2020.

Parterna i förprojektet kommer gemensamt att kartlägga aktörer inom Cleantechsektorn. Varje partner fokuserar på ett geografiskt område. För att urvalet av verksamheter ska ske på liknande sätt kommer en gemensam mall tas fram. När väl kartläggningen är genomförd görs en analys av materialet för att hitta nya områden och aktörer för samarbete. Under projektets gång kommer workshop/möten att hållas för att diskutera vilka aktörer, samverkansformer och program som kan vara aktuella för att öka samarbetet inom branschen.

Leveransen från projektet är en rapport innehållande kartläggning av aktörer samt underlag/förslag på potentiella samarbetsprojekt.
Fakta om projektet

Projektleder:

Trine Kopstad Berentsen

trine@kunskapsbyen.no

+47 93 01 48 01

Projektet bidrager til at: Binda samman regionen

Delprogram: Öresund-Kattegat-Skagerrak

Lead Partner: Innovatum

Norsk Prosjekteier: Kunnskapsbyen Lilleström, Oslo Renewable Energy and Environment Cluster

Projektpartnere: Scandinavian Business Hub, Nordisk Energiforskning, Oslo kommune. Icke finansierande partners: Copenhagen Cleantech Cluster, Aarhus universitet

Projektperiode: 1 januari 2014 - 30 november 2014

Projektets samlede budget: 132 740 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 21 045 EUR

Bevilget støtte norsk IR-midler: 27 525 EUR

Projektleder: Trine Kopstad Berentsen

E-mail: trine@kunskapsbyen.no

Tel: +47 93 01 48 01