VIS - Velfærdsinnovation i Skandinavien

Syftet med projektet är att sätta fokus på hur välfärdsinnovation i Danmark, Sverige och Norge kan vara med och säkra konkurrensmässiga fördelar för länderna framöver. De tre länderna ses traditionellt som typiska representanter för det vi kallar den nordiska välfärdsmodellen. De kännetecknas av en stor offentlig sektor och många av de traditionella välfärdstjänsterna hanteras av offentliga institiutioner organiserade runt kommuner. Välfärdsaktiviteterna är primärt skattefinansierade och hanteras av yrkesutbildad personal.

Det går att se många likheter mellan länderna men också en rad olikheter. För att kunna upprätthålla den ställning som välfärdspolitiken nått fram till idag, krävs det att man i högre grad utbyter idéer och erfarenheter av nya välfärdsaktiviteter, inom ett lands kommuner, i de tre skandinaviska länderna, men också generellt inom hela Europa. Synsättet på hur välfärden kan upprätthållas på bästa hållbara sätt bör revideras. För att vi ska ha råd att hålla en motsvarande välfärdsnivå för kommande generationer krävs kanske att det finns en balans mellan det offentliga, det privata och civilsamhället.

Den centrala lösningen på de gemensamma utmaningarna är innovation: välfärdsinnovation, social innovation, socialt entreprenörskap och Offentlig Privat Innovationssamarbete (OPI). En viktig start är att skapa en interregional plattform för kunskapsutveckling, kunskapsutbyte, metodutveckling och gemensama utbildningsaktiviteter som understödjer en fortsatt innovativ dynamik i den nordiska välfärdsmodellen. Målet är att utveckla starka regionala kunskapsmiljöer med spetskompetens inom välfärdsinnovation. På sikt vill man utveckla och sätta igång en rad forsknings-, utvecklings- och utbildningsinitiativ.

I förprojektet ska två partners med kompletterande erfarenheter på området välfärdsinnovation starta upp ett nätverk som på sikt kan forma ett partnerskap för ett huvudprojekt. I huvudprojektet vill man involvera både forskningsinstitutioner, offentliga aktörer och privata företag i Sverige, Norge och Danmark. Vid sidan om partnerskapskontakterna ska ett analysarbete genomföras som ska dokumentera kunskaper och erfarenheter, som grundlag för utveckling av konkreta problemställningar och undersökningsfrågor till huvudprojektets aktiviteter. I starten av 2014 ska en idéworkshop även hållas för alla projektets partners och efter det ska en ansökan om huvudprojekt arbetas fram.

Fakta om projektet

Projektleder:

Carsten Hoy Gemal

cahg@viauc.dk

+45 87 55 18 49

Projektet bidrager til at: Hållbar ekonomisk tillväxt

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: VIA University College

Norsk Prosjekteier: Universitetet i Agder

Projektperiode: 1 september 2013 – 31 maj 2014

Projektets samlede budget: 54 600 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 18 300 EUR

Bevilget støtte norsk IR-midler: 8 400 EUR

Projektleder: Carsten Hoy Gemal

E-mail: cahg@viauc.dk

Tel: +45 87 55 18 49