Bornholm-Skåne-Köpenhamn – förbindelser på tvärs

Att förbättra transportförbindelserna och att öka pendlingsmöjligheterna är centralt för att kunna tillhandahålla en effektiv arbetsmiljö i Öresundsregionens ytterområden. Smarta bytespunkter är därför viktiga steg i Öresundsintegrationen. Bytespunkternas funktion ökar alltmer i betydelse för regionens utveckling där den både fungerar som en generator för stadsutvecklingen i närområdet, som en mötesplats för människor och som nav i det regionala samhället. Det kan t ex vara byten mellan gång, cykel, buss, tåg eller bil.     

Gemensamt behov av att förbättra förutsättningarna för tillgänglighet
Ystad och Bornholm ser ett gemensamt behov av att förbättra förutsättningarna för tillgänglighet. Det handlar t.ex. om bättre möjligheter att ta med sig cykeln på tåget, kunna förvara cykeln säkert, god service och bekvämlighet. Att ha tillgång till enkla byten mellan olika transportmedel.   

Smarta bytespunkter, konkreta lösningar
Projektet önskar utbyta erfarenheter, samt undersöka hur orter kan bindas samman i ett nät, och hur bytespunkterna kan kopplas bättre till städernas centrum. Projektet kommer att kartlägga invånarnas och besökarnas resvanor för att ta fram förslag på åtgärder. Bland annat ska projektet titta på intermodaliteten vad gäller t.ex. koppling mellan transportslag, enklare byten, ta med cykel i kollektivtrafiken, samåkning såsom elbilar och bilpooler, gång- och cykelleder.  

       

Fakta om projektet

Projektleder:

Anna Möller

anna.moller@ystad.se

+46 411 577 087

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Ystad kommun

Projektpartnere: Bornholms Regionskommune

Projektperiode: 1. april 2014 - 31. december 2014

Projektets samlede budget: 60 000 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 30 000 EUR

Projektleder: Anna Möller

E-mail: anna.moller@ystad.se

Tel: +46 411 577 087