Grøn Medarbejdertransport i Øresundsregionen (GMØ)

Mobility management (MM) är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Grundläggande för MM är användningen av information och kommunikation, organisation av tjänster och koordination inom verksamheter. Föremålet är att på olika sätt effektivisera användandet av transporter och infrastruktur och främja tillgänglighet till arbetsplatserna i regionen

Erfarenhetsutbyte kring gröna tjänsteresor
Med förprojektet vill Gate 21 och HUT Skåne etablera ett samarbete över Öresund för ett gemensamt projekt som ska arbeta med företagens arbets- och tjänsteresor. Erfarenheter i Skåne visar på att det har varit svårt att få företagen att engagera sig i frågan, medan man på danska sidan har goda erfarenheter av samarbete med företag. Erfarenheten är också att kommunerna efterfrågar stöd och verktyg till att samarbeta med företag omkring grönare resor både för att uppnå klimatmålsättningar och öka mobiliteten.

Öka nyttjandet av existerande infrastruktur
Syftet med förprojektet är att samla de erfarenheter som redan finns i regionen, identifiera skillnader i organisatoriska strukturer, ta fram bra argument för kommuner och företag att arbeta med frågorna, samla erfarenheter från Europa samt att få med aktörer på båda sidor sundet att delta i ett framtida projekt om grön medarbetartransport där man utvecklar koncept gemensamt för att minska arbets- och tjänsteresor med bil och flyg.

Genom att arbeta med att främja grön medarbetartransport (framför allt på arbetsplatser dit infrastrukturen är hårt belastad i rusningstrafik) vill projektet förbättra utnyttjandet av existerande infrastruktur, öka tillgängligheten till regionens arbetsplatser och minska trängseln. Genom att föra över arbetsresor från bil till cykel, kollektivtrafik, kollektivtrafik i kombination med cykel eller samåkning så minskar man belastningen på vägnätet och minskar koldioxidutsläppen.

Fakta om projektet

Projektleder:

Anna Thormann

anna.thormann@gate21.dk

+45 31 45 11 34

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Gate 21

Projektpartnere: HUT Skåne, Region Skåne

Projektperiode: 1. marts 2014 - 30. december 2014

Bevilget støtte fra ERUF: 49 585 EUR

Bevilget støtte norsk IR-midler: 99 169 EUR

Projektleder: Anna Thormann

E-mail: anna.thormann@gate21.dk

Tel: +45 31 45 11 34