Nordpraktik

Ungdomsarbetslösheten utgör ett av de nordiska ländernas största samhällsproblem. Siffrorna för Sverige ligger högst med ca 25 % av dem under 25 år (som ingick i arbetskraften) i arbetslöshet, medan Norge ligger bäst till med knappt under 10 %. I Danmark som tidigare haft en mycket låg ungdomsarbetslöshet, har ökat till ca 14 %. En grupp som ofta är överrepresenterad när man tittar på arbetslöshetssiffror, är personer med utländsk bakgrund.

Hinder mot tillväxten
Hög ungdomsarbetslöshet blandt unga med utlänsk bakgrund är ett problem som på ett strategiskt plan utgör ett hinder mot tillväxten och den potential som ligger i Öresundsregionen som en gränsöverskridande arbetsmarknad. Partnerskapet anser att det finns outnyttjade samarbetsmöjligheter som projektet skulle kunna realisera och därmed bidra till att minska utanförskapet för projektets målgrupper, uppnå en bättre matchning på arbetsmarknaden och öka sysselsättningsgraden.

Projektet syftar således till att

  • Upprätta strategiskt partnerskap samt plattform för aktörer på arbetsmarknadsområdet med fokus på unga arbetssökande
  • Utforma kartläggningar och analyser av hinder och möjligheter på arbetsmarknaden samt identifiera projektets målgrupper och deras behov
  • Utarbeta metoder och handlingsplan för implementering av modeller som ska bidra till att minska arbetslösheten bland unga i utanförskap
  • Presentera strategier för fortsatt samverkan kring ett större strategiskt samarbete efter projektets slut.
Fakta om projektet

Projektleder:

Fredrik Jakobsen

fredrik@fnfnorden.org

+46 762 34 54 14

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Foreningerne Nordens Forbund

Projektpartnere: AOF Danmark, AOF Job og Uddannelse Gladsaxe, Lyngby, Gentofte

Projektperiode: 1. maj - 31. december 2014

Projektets samlede budget: 98 192 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 49 096

Projektleder: Fredrik Jakobsen

E-mail: fredrik@fnfnorden.org

Tel: +46 762 34 54 14