Platsspecifik design som utvecklingsmodell för hamnområden

Rörligheten mellan de nordiska länderna är stor och växande. "Hållbara, attraktiva städer" är i Europa en generellt stark trend, som på ett särskilt sätt fokuserats i hamnstäder, där "waterfront"-områden bebyggts för boende och kommers i takt med att hamnverksamheter omlokaliserats och tidigare ofta avstängda områden blivit tillgängliga. Det rör sig om stora områden som kommer att utvecklas under lång tid.

Skapa gemensam syn på planering och byggande
Projektet handlar om idén att främja en gemensam syn på planering och byggande, vilket kan stärka en nordisk byggmarknads inriktning på ”attraktivitet och hållbarhet”. Waterfront-projekten har ofta presenterats som innovativa och "experimentella". Trots detta har det hävdats att många av dessa områden är snarlika och har en snarast ”global” karaktär. I motsats till detta förhållningssätt, bygger ”plats-specifik design" på tanken att varje plats har unika förutsättningar, som med rätt tillvaratagande kan utnyttjas för att åstadkomma en unik karaktär, tillämpa teknik för hållbar stadsutveckling och kompensera för svårigheter med att bygga i centrala lägen, på gammal industrimark; för boende, kommers och "stadsliv" i publik miljö; det kan gälla strukturella barriärer, miljöbelastning eller tillgänglighet ur socialt perspektiv. Detta kan endast åstadkommas genom samverkan av olika aktörer och intressenter, i ett tidigt utvecklingsskede.


Plats-specifik design” som drivkraft och samverkansmodell
Projektet vill kartlägga och jämföra förutsättningar för planering och fastighetsutveckling, i hamnområden i Sverige, Danmark och Norge, samt pröva ”plats-specifik design” som drivkraft och samverkansmodell. Detta väntas ge värdefull kunskap om hur olika sambanden mellan t ex planering, byggnation och miljölagstiftning tar sig uttryck i pågående utvecklingsprojekt, i städerna Malmö, Köpenhamn och Oslo; tre stora hamnstäder med stark ekonomisk tillväxt.

Projektet vill testa styrkan i en plats-specifik designmodell, d v s att i workshops arbeta platsspecifikt framåtblickande, där platsens kvaliteter och förutsättningar kan syntetiseras till en potential att knyta den kommande bebyggelsen till. Då aktörer från de olika städerna arbetar tillsammans i en stad i taget, blir det möjligt att synliggöra tidigare dolda förgivettaganden, knutna till professioner, rutiner och regelverk.      

Fakta om projektet

Projektleder:

Gunilla Lindholm

gunilla.lindholm@slu.se

+46 702 10 87 50

Delprogram: Öresund-Kattegat-Skagerrak

Lead Partner: Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Norsk Prosjekteier: Arkitekthögskolen i Oslo

Projektpartnere: Københavns Universitet

Projektperiode: 7 marts - 15 december 2014

Projektets samlede budget: 240 255 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 100 000 EUR

Bevilget støtte norsk IR-midler: 11 200 EUR

Projektleder: Gunilla Lindholm

E-mail: gunilla.lindholm@slu.se

Tel: +46 702 10 87 50