Plattform för Öresundsregional kulturbarometer och kulturstatistik

Öresundsregionen har ett stort och varierat kulturutbud som bidrar till att stärka den folkliga förankringen i regionen och till att öka attraktionskraften, såväl regionalt som internationellt. 

Syftet med projektet har varit att öka samverkan och skapa former för samarbete mellan intressenter. Projektet har arbetat för att etablera en arena med inriktning på kunskapsutbyte, kompetenssamverkan och kompetens- och metodutveckling när det gäller utbud och bruk av kultur, utifrån såväl ett brukar- som ett producentperspektiv. Kartläggning av gemensamma och specifika behov kopplade till analyser som rör bruk och utbud av kultur samt en belysning av kulturbegreppet har också varit delar projektprogrammet.

Tyngdpunkten i projektet har legat på de två seminarier och den workshop som arrangerats. Startseminariet var inriktat på behovsanalys, kunskapsläge och omvärldsanalys. Workshopens tema var brukarperspektiv och kvalitativ kunskap, relaterat till kulturbegreppet. Syftet med slutseminariet var dels att summera projektets arbete och erfarenheter, dels att ge ett framåtsyftande perspektiv.

Resultatet av projektet visar att det idag saknas förutsättningar, utifrån ett kommunalt perspektiv, att arbeta i ett interregionalt projekt med den ursprungligt formulerade inriktningen. Satsningarna på samarbete över Öresund behöver i större utsträckning ta sin utgångspunkt i det lokala planet. Behovet av ökad kunskap är den minsta gemensamma nämnaren för ett samarbete kring undersökningar, mätningar och analyser med bäring på utbud och bruk av kultur. Den politiska målsättningen behöver omsättas till konkreta förslag, där också överbyggnaden i form Öresundsperspektivet kan konkretiseras och förtydligas.

Fakta om projektet

Kontakt:

Kultur Skåne

margareta.g.olsson@skane.se

Projektet bidrager til at: att binda samman regionen

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Kultur Skåne

Projektpartnere: Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Malmö stad, Helsingborgs stad, Hässleholms kommun och Lunds kommun

Projektperiode: 1 september 2009 till 31 januari 2010[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 49 968 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 13 314 EUR

Kontakt: Kultur Skåne

E-mail: margareta.g.olsson@skane.se