Social Innovation 2.0 – utveckla regionens innovationssystem till att passa alla entreprenörer

På både den danska och den svenska sidan av Öresund har intresset för social innovation exploderat under de senaste åren. Både den danska och den svenska välfärdsmodellen står inför stora utmaningar i och med den stundande demografiska krisen. Sociala innovationer, skapade och drivna av sociala entreprenörer, ses som en intressant lösning på problemet.

Förstudiets syfte var att undersöka förutsättningarna för ett dansk-svenskt Interreg-projekt inom fältet social innovation, samt etablerat ett partnerskapsnätverk för dess genomförande. Parallellt med detta har projeket genomfört en kartläggning och analys av fältets aktörer i Öresundsregionen genom att studera danska och svenska nyckeldokument. Projektet har undersökt vilka styrkor och svagheter som kännetecknar fältet i Öresundsregionen, vilka formella och informella gränshinder som finns i regionen, samt vilka insatser som krävs för att hantera dessa.

Entusiasmen bland projektets parter för ett Öresundssamarbete har varit mycket påtaglig, och parterne efterlyser mer samarbete, kunskapsspridning och möjligheter för att experimentera med nya metoder, och på så sätt få möjlighet att stödja sociala entreprenörer bättre, samt producera flera sociala innovationer. Detta ser aktörerna att ett Öresundssamarbete skulle möjliggöra, då det samlas en kritisk massa inom fältet.

Fakta om projektet

Kontakt:

Lunds Universitet

Projektet bidrager til at: bæredygtig økonomisk vækst

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Øresundsuniversitetet/Lunds universitet

Projektpartnere: Øresundsuniversitetet /Roskilde Universitets Center

Projektperiode: 1 aug 2010 - 31 jan 2011[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 49 934 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 21 520 EUR

Kontakt: Lunds Universitet

Social Innovation 2.0 – utveckla regionens innovationssystem till att passa alla entreprenörer