Udvikling af de primære sundhedstjenester, Øresundsregionen - Region Skåne og Region Sjælland

Borgerens første møde med sundhedsvæsenet
De primære sundhedstjenester i Danmark og Sverige er typisk borgerens første møde med sundhedsvæsenet i tilfælde af sygdom eller mistanke om sygdom. De udgør den del af sundhedsvæsenet, som ligger uden for hospitalerne, og som borgerne først og fremmest har kontakt med, det vil sige praktiserende læger, tandlæger, sundhedsplejersker og så videre.

I Danmark og Sverige står de primære sundhedstjenester i de kommende år over for betydelige udfordringer såsom fremkomsten af nye behandlingsmetoder og ny teknologi, nye sygdomme, stigende forventninger fra borgerne til kvalitet og service, udviklingen i tilgrænsende sektorer (kommuner og sygehuse) og lægemangel i yderområder. Disse udfordringer må forventes håndteret inden for begrænsede økonomiske rammer. Dette vil forprojektet gøre noget ved.

Værdi for borgerne
For politikerne i Region Sjælland og Region Skåne er retningen, at fremtidens sundhedsvæsen i højere grad lægger vægt på at sikre sammenhæng i behandlingen, flytte behandlingen til det nære sundhedsvæsen og sikre kvalitet.

Politisk arbejdes der i Region Sjælland målrettet på udvikling af den primære sundhedstjeneste under overskriften ”værdi for borgerne”. Som et element heri undersøges ”andre måder at drive primærsektor på”.

Den skånske model er blevet en stor inspirationskilde for Region Sjælland, og der er i forlængelse af flere studieture i 2012 enighed på politisk niveau om, at man vil udbygge samarbejdet mellem de to regioner. Det er således de to regioners politikere, som efterspørger et tættere samarbejde og der er stor politisk bevågenhed om projektet og ønske om, at samarbejdet kan udvikle sig på sigt.

Projektet vil via etablering af et formaliseret samarbejde og udveksling af storskala-erfaringer mellem Skåne og Sjælland medvirke til, at begge regioner står bedre rustet til at træffe de nødvendige valg for fremtiden om styring og udvikling af de primære sundhedstjenester.

Fakta om projektet

Projektleder:

Lise Åkerman

laak@regionsjaelland.dk

+45 57 87 56 10

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Region Sjælland

Projektpartnere: Region Skåne

Projektperiode: 2013-07-01 - 2014-06-30

Projektets samlede budget: 199.994 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 99.994 EUR

Projektleder: Lise Åkerman

E-mail: laak@regionsjaelland.dk

Tel: +45 57 87 56 10