Öresund Landscape Network

Öresundsregionen har goda förutsättningar för att kunna bli en stark region inom det vetenskapliga ämnesområdet landskap. Detta kräver dock en bättre koordinering av forskningsinsatser samt en plattform för samarbete där såväl regioner och näringsliv kan delta.

Stark sektor med stora utmaningar
Inom landskapsområdets forskning och utveckling uppmärksammas några av Europas största framtida utmaningar så som klimatförändringar, matsäkerhet, urbanisering och hälsa. Öresundsregionen har en stark men delvis fragmenterad landskapssektor innehållande landskapsföretag, annat privat näringsliv och lokala kommuner/myndigheter. Genom att satsa på ett regionalt vetenskapligt samarbete skapas en plattform för ökad interaktion med näringslivet och andra relevanta aktörer i regionen.

Mer resurser
Både Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Köpenhamns Universitet (KU) har starka forsknings- och utvecklingsgrupper inom området, med en potential att bli ledande i Europa.
Tillsammans utgör parterna med sina respektive nätverk en stark påverkansgrupp i syfte att påverka EU Kommissionen att i framtiden satsa mer resurser på forskning och innovation inom området landskap. Parterna kan samverka i frågan om kompetensutveckling, och härvid utnyttja varandras komparativa fördelar/styrkor (t.ex. olika traditioner), såväl när det gäller forskning och innovation som administration och koordinatorskap.

Utbytet mellan projektparterna och forskarna förväntas leda till en bättre koordinering av resurser såväl regionalt internationellt. Därtill finns en tydlig ambition om att samarbetet ska kunna bana väg för ytterligare satsningar mellan de deltagande organisationerna i framtiden.

Fakta om projektet

Projektleder:

Christer Borglin

christer.borglin@slu.se

+46 705 690 361

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU Alnarp)

Projektpartnere: Københavns Universitet

Projektperiode: 1 januari - 31 december 2014

Projektets samlede budget: 200 000 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 100 000 EUR

Projektleder: Christer Borglin

E-mail: christer.borglin@slu.se

Tel: +46 705 690 361