Fælles udfordringer - fælles løsninger

SWOT (Analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot för Kattegat/Skagerrak-området)
Trods forskelligheder mellem de skandinaviske lande har vi fælles udfordringer. Hvis vi skal bringe vækst og samarbejde i Kattegat-Skagerrak-området, skal vi have kendskab og overblik over vores styrker, svagheder og ikke mindst muligheder. Det er i de fælles udfordringer, de gode projekter ligger.

Sammen er vi stærkere

Resultatet af projektet er en analyse af Kattegat-Skagerrak områdets styrker, svagheder, muligheder og trusler – en SWOT-analyse. Analysen giver eksempelvis et overblik over hvad vi er gode til og hvilke brancher der er i vækst. Men den giver også indblik i, hvor vi skal fokusere vores indsats, hvis vi ønsker at forblive konkurrencedygtige eller forbedre miljøet. Du kan bruge den til projektudvikling og programsekretariatet bruger den til prioritering af projekter.

Innovation er et nøgleord for vækst og udvikling. Og Sverige, Norge og Danmark er gode på hver deres måde i frembringelsen af innovation. Ved at kombinere ekspertise indenfor finansiering, samarbejde mellem kommuner, uddannelsesinstitutioner og private virksomheder, kan vi blive endnu bedre, siger analysen.

Indenfor vedvarende energi er der åbenlyse samarbejdsmuligheder – og gennem samarbejde kan vi bibeholde Skandinaviens styrkeposition på dette område, påpeger analysen.

En fælles meget konkret udfordring er olieudslip til havs. Der findes ikke et fælles beredskab og derfor anbefales det i analysen, at samarbejdet øges indenfor det maritime område.

En sidste anbefaling fra analysen er, at projekter kan lære af hinanden og ved at etablere netværk mellem projekter indenfor hvert tema kan vi gøre det endnu bedre.

Læs mere i rapporten ”SWOT-analys for Kattegat-Skagerrak” (i højre kolonne).

Eksempler på anbefalinger fra SWOT-analysen

  1. Utnyttja komplementära styrkepositioner och möjligheter att lära av varandra när det gäller triple helix och innovationssystem. OECD har till exempel visat att Sverige, Norge och Danmark är bra på olika saker i innovationssystemet (privat/offentlig FoU, stora/små företag, finansiering/triple helix etc). Utveckla därför projekt som syftar till samarbete inom detta område.
  2. De olika regionerna kompletterar varandra genom näringslivssatsningar på liknande områden. Life science, energiteknik, livsmedel, upplevelsenäring och informations- och kommunikationsteknologi är breda områden som regionerna prioriterar och där gemensamma Interreg-projekt kan ge synergier.
  3. Det finns uppenbara samarbetsmöjligheter inom satsningar på förnyelsebar energi i olika delar av KASK. Projekt som bidrar till att bibehålla och öka KASK-regionens försprång på detta område bör finansieras. Även brett samarbete inom miljöfrågor bör prioriteras då detta är något som naturligt förenar regionen.
  4. Prioritera projekt som arbetar för ökad gränsregional mobilitet genom att till exempel förbättra transportsystemet, underlätta möjligheten att ta anställning i annat land och erkänna examina från andra länder inom KASK.
  5. Stärka sammanhållningen inom KASK-regionen, det vill säga bidra till regional utveckling i perifera delar av regionen som kämpar med bland annat lägre utbildningsnivå, högre arbetslöshet och lägre inflyttning. Detta kan göras genom projekt som arbetar med landsbygdsutveckling, kreativ stadsplanering, lokal utveckling, nya tekniska lösningar för spridande av kultur och utbildning eller liknande.
  6. Arbeta aktivt för att bygga upp en katastrofberedskap i relation till oljeutsläpp och andra miljörisker i Kattegatt-Skagerrak. Här finns erfarenheter att hämta från andra Interreg-program och det är ett naturligt område för samarbete över gränserna.
  7. Se brett och allsiktigt på begreppet regional utveckling. Saker som entreprenörskap i utbildningen, mer involvering av frivilligsektorn och en mer kreativ och inkluderande stadsplanering har nämnts men det finns fler aspekter att utveckla. Projekt med detta tvärsektoriella perspektiv bör prioriteras.
Fakta om projektet

Kontakt:

Marie Karlsson, Region Halland

marie.karlsson@regionhalland.se

+46 (0)35 17 98 30

Lead Partner: Region Halland

Norsk Prosjekteier: Østfold Fylkeskommune

Projektpartnere: Region Midtjylland, Region Nordjylland, Västra Götalandsregionen, Högskolan Halmstad, Halmstad kommun, Varberg kommun, Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Telemark fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune, Akershus fylkeskommune, Oslo kommune

Projektperiode: 8 mars 2011 - 9 sept 2011[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 149 454 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 49 625 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 10 379 EUR

Kontakt: Marie Karlsson, Region Halland

E-mail: marie.karlsson@regionhalland.se

Tel: +46 (0)35 17 98 30

SWOT (Analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot för Kattegat/Skagerrak-området)