Algae be gone!
Et stigende antal kommuner i Danmark og Sverige har de samme udfordringer med udbredelse af giftige alger og faldende fiskebestand. Dette giver dem problemer med at overholde EU’s vandrammedirektiv. Partnerne bag projektet Algae be Gone! har derfor afprøvet forskellige metoder til at restaurere søer og få algerne til at forsvinde.

Fisk karperne op af søerne og genskab mangfoldigheden

En sø med for stor algevækst og en fiskebestand primært bestående af karper betegnes som en overgødet sø. Sådanne søer er på mange måder en dårlig udvikling. Mulighederne for kommercielt fiskeri mindskes, den biologiske mangfoldighed falder, søernes mulighed for at være drikkevandsressource begrænses og den rekreative værdi mindskes.

Partnerne har brugt Sjælsø og Ringsjö til at afprøve metoder til at fjerne alger og genoprette balancen i søerne. Gennem projektet har partnerne fisket over 150 ton karper op af søerne, og i Ringsjö er resultatet synligt. Her er mængden af større aborrer (over 10 cm) øget med 25 procent. Ved at fjerne karperne, giver det plads til udviklingen af andre fiskearter. Udbredelsen af undervandsplanter er også steget fra 9 til 15 forskellige arter, og indtil videre er fire procent af søbunden dækket af undervandsplanter. Målet er et søbundsdække på 25 procent og høj biologisk mangfoldighed, som vil genskabe en sø med klart vand. Læs mere.

Projektet har også undersøgt fosforniveauet i Sjælsø. Hvis der er for meget fosfor i en sø, stiger produktionen af alger og vandet bliver uklart. Rensningsanlægget ved Sjælsø er den største kilde til de 402 kilo fosfor, der blev målt i søen i 2013 til 2014. Partnerne regnede det gennemsnitlige fosforniveau i søen ud, og konklusionen var overraskende. Normalbelastningen i søen er meget mindre end det maksimalt tilladte niveau i EU’s vandrammedirektiv. Projektet har derfor påvist, at de indsatser kommunerne gør allerede nu er tilstrækkelige.

Fælles evaluering af fiskemetoder

Udvekslingen af viden og metoder over grænser har været central for projektets resultater. Eksempelvis har danske og svenske eksperter sammen evalueret forskellige fiskemetoder i Ringsjö til indfangelse af karper uden at påvirke resten af søens småfisk. Fremtidige skridt i samarbejdet bliver mere indgående analyser af søernes fosforbalance.

Du kan læse mere om anbefalinger og prøveresultater i håndbogen ”Restaurering af overgødede søer – en håndbog baseret på erfaringer i Ringsjö og Sjælsø”. Det er en guide til kommuner med metoder, som kan tilpasses for at genetablere balancen i søer i hele Europa.

Se resten af håndbogen på projektets hjemmesside her.

Se en film om projektet

Fakta om projektet

Kontakt:

Per Nyström

per@algaebegone.eu

+46 (0)413 281 48

Webside:

www.algaebegone.eu

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Höörs kommun

Projektpartnere: Hörby kommun, Eslövs kommun, Sydvatten AB, Allerød Kommune, Rudersdal Kommune, Lunds universitet, Hørsholm Kommune

Projektperiode: 1. juni 2011 - 31. maj 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 1 612 710 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 806 355 EUR

Kontakt: Per Nyström

E-mail: per@algaebegone.eu

Tel: +46 (0)413 281 48

Webside: www.algaebegone.eu