Øresundsmetro – forbedret skinnekapacitet på tværs af Øresundsregionens centrum
Öresundsbron öppnade år 2000 och sedan dess har utvecklingen på transportområdet gått mycket fortare än vad som förväntades. En stor del av kapaciteten på spårförbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn är redan idag intecknad. Projektet har analyserat perspektiven för en ny och snabb metroförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn.

Fler förbindelser över Öresund
Öresundbron är idag den enda fasta förbindelsen över Öresund. Ett problem i det är att en stor del av kapaciteten på spårförbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn redan är intecknad. Enligt tidigare undersökningar kommer antalet tågpassagerare stiga dagligen från 30 000 år 2010 till 68 900 år 2030. Maxkapaciteten (med nuvarande tåg) är enligt analyserna 60 000 tågpassagerare (årsdygnstrafik).

Metrotunnel under vattnet 
De analyser som projektet har företagit kan konstatera att det är fullt tekniskt möjligt att bygga en tunnelförbindelse under Öresund för en Öresundsmetro, dvs. en tunnelbana mellan centrala Köpenhamn och centrala Malmö. Flera olika byggsätt kan användas. Man kan borra en stor tunnel i kalkberget under havsbottnen eller placera, på land gjutna, tunnelelement i ett dike i havsbottnen. Elementen sammanfogas till en sammanhängande sk. sänktunnel, varefter havsbottnen återställs. Delar av sträckningen av en sänktunnel kan också utföras som en lågbro. Byggmetoderna beräknas översiktligt kostnadsmässigt likvärdiga men har olika påverkan på miljön vid byggskede och driftskede.

Restid på 15 minutter
En av analyserna i projektet fokuserade på betydelsen av en restid på 15 minuter över sundet. Öresundsmetron bedöms som ett effektivt redskap för att skapa en ”stadsfusion” och gemensam tillväxt för hela regionen. Vidare tittade projektet på vilken modell för Öresundsmetron som på bästa sätt skulle stödja stadsutveckling och integration. Projektet konstaterar att en förbindelse med lokala stopp är den bästa, då den ökar möjligheterna till integration med fler direktresmöjligheter och möjlighet till påkoppling på Köpenhamns metrosystem, även om restiden blir något längre än 15 minuter.

Projektet har också analyserat hur den frigjorda kapaciteten på Öresundsbron (vid existens av en metro) bäst kan användas för att öka den internationella tillgängligheten. Öresundsbron och den direkta tågförbindelsen över sundet har en avgörande betydelse för Kastrups flygplats. Med högre tryck på bron framöver med höghastighetståg, fler godståg och fler persontåg ökar risken för störningar, trängsel och förseningar – vilket innebär minskad produktion. Projektet kan därmed konstatera att en Öresundsmetro, som innebär omflyttning av lokala resor från Öresundsbron till Öresundsmetron, kan skapa ett mer robust och tillförlitligt transportsystem över sundet. Det innebär också att mer kapacitet kan frigöras till annan tågtrafik.                 

Rapporter

Øresundsmetro halvårsrapport  Øresundsmetro_final   

Foreløbige resultater (DK)
Øresundsmetro København Malmø

Øresundsmetros endelige
resultater sammenfattet i en
rapport.

 

Fakta om projektet

Kontakt:

Klas Nydahl

klas.nydahl@malmo.se

+46 40 34 13 15

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Malmö Stad / Gatukontoret

Projektpartnere: Københavns Kommune

Projektperiode: 1. januar 2012 - 1. oktober 2013[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 1 000 000 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 500 000 EUR

Kontakt: Klas Nydahl

E-mail: klas.nydahl@malmo.se

Tel: +46 40 34 13 15