Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN ÄR AVSLUTAD

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om att söka projektfinansiering inom det nya programmet.

Villkor för privata aktörer / statsstöd

När privata aktörer deltar i projekt måste du säkerställa att de inte får konkurrensmässiga fördelar.

EU har en konkurrenslagstiftning med syfte att säkerställa en väl fungerande inre marknad. Statsstöd föreligger när offentliga medel gynnar ett enskilt företag eller vissa grupper av företag och det finns risk för att konkurrensen snedvrids.

Utgångspunkten är att statligt stöd i huvudsak är förbjudet, dock med vissa undantag.

Läs mer om statsstöd

Finns det undantag?

Det finns undantag. Till exempel anser EU-kommissionen att små stödbelopp inte har påverkan på konkurrensen och handeln mellan medlemsstaterna.

Hur gör jag för att följa reglerna?

Om privata aktörer är involverade i projektet har du ansvar för att lämna en klar beskrivning av deras medverkan. Du ska redogöra för detta när du ansöker, så att det går att bedöma din ansökan i förhållande till regelverk på statsstödsområdet. Om projektet innehåller aktiviteter som innebär statsstöd, måste du redogöra för hur ni följer regelverket för undantag. Bifoga redogörelsen i en bilaga till din ansökan.

Vem ansvarar för att reglerna om statsstöd följs?

Projektets stödmottagare ansvarer för att genomförandet av projektet följer beslut, lager och regelverk. Inbördes ansvar mellan projektpartner regleras i ett partnerskapsavtal.

Skriv ett partnerskapsavtal.

Vad händer om jag bryter mot reglerna för statsstöd?

Om stöd utbetalas i strid mot gällande stadsstödsregler, löper såväl stödmottagare som de företag som är berörda risk att få betala tillbaka stödet, inklusive ränta.