Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Lägesrapport/Slutrapport

Ni ska lämna in en gemensam lägesrapport var sjätte månad. Rapporten beskriver vilka aktiviteter ni har haft under redovisningsperioden.

Syftet med lägesrapporterna är att kontrollera att projektet genomförs enligt ansökan och beslut. Lägesrapporterna fungerar också som ett underlag för att ansöka om utbetalning från programmet.

Lägesrapporten ska löpande skrivas under 6-månadsperioden och ett utkast till lägesrapporten skickas till respektive projekts rådgivare direkt efter periodens slut. När lägesrapporten är godkänd av rådgivaren laddas den upp i Min Ansökan ihop med Ansökan om utbetalning.

Vid varje lägesrapportering ska norsk prosjekteier fylla i de fält som berör statusrapportering i Regionalforvaltning.no. Norsk prosjekteier ska också lägga till den projektgemensamma lägesrapporten som en bilaga i Regionalforvalning.no.

Rapportens innehåll

Lägesrapporten ska beskriva, kommentera och innehålla information om:
• Genomförda aktiviteter
• Näringslivets medverkan
• Resultat och utfall
• Gränsregionalt mervärde
• Uppföljning utvärdering och lärande
• Förändringar och avvikelser jämfört med beslut om stöd
• Aktivitetsindikatorer
• Horisontella kriterier

Ytterligare information om vad som ska ingå i rapporten framgår av mall för lägesrapport som ni hittar under Verktyg.

Rapportering av aktivitetsindikatorer i systemet Min Ansökan

Aktivitetsindikatorerna ska också rapporteras direkt i systemet Min Ansökan i samband med att rapporteringen skickas in. Aktivitetsindikatorer som handlar om företag ska anges för den aktuella perioden. Aktivitetsindikatorer som inte handlar om företag ska aggregeras och det totala antalet för projektet rapporteras in i varje period. Ange också hur ni kommer fram till antalen i Kommentarer till Aktivitetsindikatorer.

Slutrapport

I samband med slutredovisning ska slutrapport bifogas i ansökan om utbetalning. Slutrapporten är uppdelad i två delar: lägesrapport för de sista 6 månadera och slutrapport för hela projektperioden. För mer information om slutrapporteringsperiod, se avsnittet Avsluta.