Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN ÄR AVSLUTAD

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om att söka projektfinansiering inom det nya programmet.

Hur godkänns ditt projekt?

När du har lämnat in din ansökan tar det cirka tre månader innan du får ett beslut. Vi bedömer ditt projekt utifrån ett antal grundläggande krav och urvalskriterier.

Grundläggende krav till din ansökan

Din ansökan ska uppfylla grundläggande krav enligt EU- och nationella regler, samt passa in i programmet. I grundläggande krav ingår en bedömning av:

 • komplett ansökan enligt digitala projekthandboken och vägledning till ansökan:
  Hela ansökningsblanketten ska vara korrekt ifylld och underskriven av Lead Partner och, i förekommande fall, också av norsk projektägare. Dessutom ska de obligatoriska bilagorna i ansökningsblanketten vara ifyllda.
  Eventuella kompletteringar efter registrering skickas via e-post till respektive programs kontorsadress. Märk meddelandet med det ärende-id som ni fått via Min ansökan.

  Komplett ansökan ska vara inkommen till sekretariatet senast på ansökningsperiodens sista dag.  
 • stödberättigat, geografisk område:
  En ansökan om projekt ska involvera minst två partner från minst två länder i programgeografin, varav minst en partner ska vara från ett EU-medlemsland. Ett projekt kan genomföras i ett land under förutsättning att gränsregional påverkan och nytta kan identifieras.
 • medfinansiering:
  Det är ett krav att projektets partnerskap gemensamt bidrar med medfinansiering. Projektet ska ha minst 50 % medfinansiering från offentliga eller privata partner. Finansieringen ska intygas genom underskrivna medfinansieringsintyg från alla medfinansierande projektpartner.

Urvalskriterier

Vi bedömer projektet enligt en skala med ”svagt, ”starkt”, eller ”mycket starkt”. Om hälften (4 av 8) av urvalskriterierna bedöms vara ”starkt” eller ”mycket starkt” kan sekretariatet rekommendera projektet för prioritering i Styrkommitté eller Övervakningskommitté.

1. Gränsregionalt mervärde

Motivering till varför ni ska genomföra projektet gränsöverskridande ska genomsyra såväl beskrivningen av projektet som beskrivning av aktiviteter, resultat och mål. Det är viktigt att ni i projektet fokuserar på "hur" och inte bara "att" det finns ett gränsregionalt mervärde.

Motivering till varför och hur det ska arbetas med den givna problemställningen/temat över gränserna kan göras genom att synliggöra aktiviteter, som vänder sig mot ouppfyllda behov, kompletterande kompetenser och vilken relevans/vilket överföringsvärde projektet och dess resultat har för Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen. Det gränsregionala mervärdet bedöms i förhållande till, om projektet bidrar till att stärka, utveckla eller integrera områden, som är åtskilda genom nationsgränser, men som har gemensamma utmaningar, som kräver gemensamma lösningar.

Projektet ska ge resultat inom ett eller flera av nedanstående områden:

 • förbättrade administrativa och institutionella strukturer
 • lärande genom överföring av metoder, modeller, data, kunskap samt idéer och visioner
 • lösningar på gemensamma problem
 • uppnå kritisk massa – till exempel genom sammanslagning av resurser för att skapa en större gemensam potential än vad som finns inom den enskilda regionen eller landet

2. Additionalitet

Programmedel ska vara en utlösande faktor för att projektet kan genomföras. Medel från programmet innebär att projektet genomförs tidigare, på kortare tid, eller blir kvalitativt bättre än det annars skulle ha varit. Projektaktiviteter som anses ligga inom den projektdeltagande organisations ordinarie eller lagstadgade verksamhet är endast stödberättigade, om projektet kan dokumentera att aktiviteterna är additionella. Driftsstöd till etablerade verksamheter finansieras inte.

Additionaliteten dokumenteras genom:

 • En beskrivning, som visar att projektet är nyskapande i förhållande till innehåll, typ, organisation eller implementeringsform.
 • En dokumentation av erfarenheter och resultat från tidigare Interreg­projekt och liknande samarbeten, samt en beskrivning som visar att projektinnehållet är en vidareutveckling, som bygger på erfarenheterna.

3. Kostnadseffektivitet

Projektet ska vara kostnadseffektivt. Det vill säga att utgifterna ska stå i proportion till projektets aktiviteter och resultat (cost-benefit).

Interregmedel är offentliga medel. Projekt som finansieras av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har därför ett stort ansvar att tydligt dokumentera vart och till vad medlen går, samt projektets nytta för programområdet som helhet. Kostnadseffektiviteten bedöms på grundval av samtliga projektets insatser.

Kostnadseffektivitet påvisas bäst genom väl planerade och beskrivna aktiviteter, samt en tydlig och transparent utgiftsbudget, som är kopplad till projektets aktiviteter och mål.

4. Genomförandekapacitet och partnerskap

Projektet ska genomföras av aktörer, som har kompetens och ägarskap till de frågor som berörs, men ska också påvisa att partnerskapet har resurser att genomföra projektet. Erfarenhet från deltagande i gränsöverskridande projekt i Öresund-Kattegat-Skagerrak ska vägas in i bedömning:

 • sakkunskap
 • ägarskap
 • administrativ kapacitet
 • ekonomisk kompetens, och
 • projektledning

5. Förankring hos målgrupper samt långsiktiga effekter

Projektet ska vara långsiktigt. Det innebär att projektets innehåll och effekter ska bestå även efter projektperioden. Ni ska beskriva, hur projektets resultat kommer att bestå efter projektslut, till exempel genom att resultaten blir direkt implementerade hos de deltagende partner, eller hos andra organisationer.

Ansökningar ska beskriva vilken påverkan och vilka effekter som projektet har på programområdet i ett långsiktigt perspektiv, det vill säga efter projektslut. För att ett projekt ska kunna genomföras med goda resultat, och öka chanserna för att projektet lever vidare efter projektslut, ska det vara väl förankrat. Projekt inom programmet bör sträva efter varaktiga samarbetsstrukturer.

Projekt, som vänder sig mot specifika målgrupper, bör kunna dokumentera hur de har arbetat med förankring av projektidén, alternativt hur projektet förväntas involvera de definierade målgrupperna under genomförandet.

6. Resultatorientering och bidrag till programmets mål

Projektet ska bidra till at uppnå programmets målsättningar. Detta görs genom att:

 • bidra till att uppnå det specifika mål som är aktuellt för den investeringsprioritering som projektet tillhör.
 • bidra till minimum en av aktivitetsindikatorerna för den investeringsprioritering som projektet tillhör.

Projektet ska ligga inom ett av programmets fyra insatsområden och vidare inom en av dess investeringsprioriteringar. Projektet ska som helhet synliggöra vilken effekt det har för sökt prioritet, och därmed också för programmet och regionen. Det ska tydligt framgå, hur projektet bidrar till att uppnå målet för den investeringsprioritering som projektet tillhör, liksom det tydligt ska framgå vilken betydelse projektresultaten har för utvecklingen av delområdena eller för hela programområdet. Projektet ska innehålla en tydlig koppling mellan aktiviteter, direkta resultat och effekter, samt mätbara mål.

7. Horisontella kriterier

Samtliga horisontella kriterier ska beaktas i såväl planering som genomförande och uppföljning av projekt. De projekt som aktivt använder ett eller flera av de horisontella kriterierna bör premieras. Det handlar om jämställdhet mellan män och kvinnor, likabehandling och ickediskriminering samt bättre hållbar utveckling som ett verktyg för att nå projektets mål och resultat.

Projekt inom insatsområdena ”Grön ekonomi” och ”Transporter” bör särskilt kunna visa på hur de bidrar till en bättre miljö samt tar hänsyn grön infrastruktur på EU, nationell och regional/lokal nivå.

Exempel på horisontella kriterier som verktyg i genomförandet:

 • I projektets bakgrunds- och projektbeskrivning finns en redogörelse för hur det horisontella kriteriet används som verktyg/medel för att nå projektets syfte och mål
 • Projektets aktiviteter visar tydligt hur det horisontella kriteriet ska användas som verktyg i genomförandet.
 • I uppföljningen av projektet planerar projektägaren att visa, hur det horisontella kriteriet använts som verktyg för att nå projektets målsättningar, samt vilka resultat som har uppnåtts.

8. EU:s strategi för Östersjöregionen

Projekt ska, i förekommande fall, ange hur de bidrar till genomförandet av EU´s strategi för Östersjöregionen.

Som Östersjöstrategiprojekt räknas antingen Flaggskeppsprojekt som anges i handlingsplanen, eller projekt med tydlig makroregional påverkan, som bidrar till att nå Östersjöstrategins mål och indikatorer, samt bidrar till en eller flera åtgärder i handlingsplanen.

Urvalskriterier för förprojekt

Vid bedömning av förprojektansökningar gäller inte kriteriet 5 (Förankring hos målgrupper samt långsiktiga effekter), kriteriet 7 (Horisontella kriterier) och kriteriet 8 (EU:s strategi för Östersjöregionen). Motivering för detta är att de tre kriterierna inte kan bedömas tillräckligt precist på grund av förprojektens korta varaktighet, och att förprojekt kännetecknas av att de bland annat har som syfte att skapa större projekt, som eventuellt kan bidra till att uppfylla dessa kriterier.

Mer information

Övervakningskommittén beslutade urvalskriterier för programmet den 12 mars 2015.

Du kan ladda ner beslutsbilaget på danska Word, 352 kB. och översatt till svenska Word, 315 kB..