Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Innovation

Du kan söka stöd till ditt projekt inom insatsområdet innovation. Ditt projekt ska antingen bidra till att öka antalet forskare som är verksamma internationellt, samverkar med näringslivet och arbetar inom Öresund-Kattegat-Skagerrak-områdets styrkeområden eller ta vidare forskningsresultat för att lösa gemensamma samhällsproblem.


För att öka konkurrenskraften i Öresund-Kattegat-Skagerrak-området ska kapaciteten för forskning och innovation förbättras.

Insatsområde innovation ska förbättra forsknings- och innovationsinfrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum, särskilt sådana som är av europeiskt intresse.

Insatsområdet ska också främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation samt utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och högre utbildningssektorn. Särskilt främjande av investeringar i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation och öppen innovation genom smart specialisering.  Stöd till teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för allmänna ändamål är också möjligt.

Två specifika mål

Insatsområdet har två specifika mål;

  • att öka antalet forskare som är verksamma gränsregionalt/internationellt, samverkar med näringslivet och arbetar inom Öresund-Kattegat-Skagerrak-områdets styrkeområden
  • att öka tillämpad forskning och innovationsinriktad aktivitet inom Öresund-Kattegat-Skagerrak-området

Exempel på aktiviteter

Exempel på typer av aktiviteter som kan få stöd:

  • etablering och utveckling av offentliga-privata partnerskap och innovationer inom samma bransch eller område
  • åtgärder som stärker Öresund-Kattegat-Skagerak-områdets attraktivitet för utländska experter och forskning- och innovationspersonal
  • Åtgärder som stärker regional infrastruktur och kapacitet inom forskning och innovation samt förvaltning av forskning- och innovationsresurser
  • projekt som stärker innovationssamverkan mellan många olika aktörer i forskning- och innovationskedjan från utbud till efterfrågan
  • pilotprojekt med inslag av demonstration och test samt projekt som bygger på tidigare erfarenheter och utvecklar nya former för kunskaps- och tekniköverföring som leder till praktiskt användbara metoder och modeller för nyttiggörande för marknadsintroduktion
  • projekt som utvecklar nya kluster och tillvaratar kompetenser inom områden som har förutsättningar att profileras som styrkeområden i Öresund-Kattegat-Skagerrak-geografin
  • insatser som stärker innovationer inom det kommunala och regionala ansvarsområdet
  • projekt inom innovation och utveckling med fokus på framtidens utmaningar exempelvis demografi, klimat- och miljö samt maritima och marina frågor