Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Sysselsättning

Insatsområdet ska stödja utvecklingen av företagsinkubatorer och investeringsstöd för egenföretagande, mikroföretag och nyföretagande.


Öresund-Kattegat-Skagerrak-området ska, genom samarbete, bli bättre på att ta tillvara potentialen hos de entreprenörer och den arbetskraft som finns i regionen. Om området även kan bli bättre på att integrera arbetsmarknaden genom att få bort gränshinder, så ökar möjligheterna för regionens näringsliv att utvecklas.

Insatsområdet ska stödja utvecklingen av företagsinkubatorer och investeringsstöd för egenföretagande, mikroföretag och nyföretagande.

Insatsområdet ska också främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet genom integrering av gränsöverskridande arbetsmarknader, inklusive gränsöverskridande rörlighet, gemensamma lokala sysselsättningsinitiativ, informations- och rådgivningstjänster samt gemensam utbildning.

Två specifika mål

Insatsområdet har två specifika mål;

 • att främja ökad antalet sysselsättning i egenföretag, mikroföretag och nystartade företag
 • att öka antalet gränsarbetspendlare

Exempel på aktiviteter

Exempel på aktiviteter som kan få stöd;

 • skapande eller vidareutveckling av gränsöverskridande inkubatorsamarbete
 • upprättande eller vidareutveckling av entreprenörskapsutbildningar samt, studentdrivna innovations- och entreprenörskapsprojekt kopplade till utbildningsinstitutioner
 • företagsrådgivning på en gränsregional marknad för att säkerställa internationell inriktning och vision
 • metodutveckling, stöd och rådgivning till egenföretag mikroföretag och nystartade företag
 • skapande av gränsöverskridande företagsnätverk och branschråd
 • utveckling av nya metoder och möjligheter för affärssamarbete och export
 • ökad rörlighet inom utbildningssystemen inklusive samarbete kring gränsöverskridande praktikmöjligheter i regionen, med särskilt fokus på ungdomar
 • utnyttja gränsöverskridande regionala synergier på arbetsmarknaden, inklusive matchning av utbud och efterfrågan samt mellan utbildning och arbetsmarknad
 • utveckla gränsregionala arbetsmarknadsanalyser och statistiksamarbeten
 • minska gränshinder, exempelvis inom socialförsäkringsområdet, utbildnings- och arbetsmarknadsområdet


Visste du att du kan söka medel för integrationsprojekt?

Inom ramen för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks insatsområden är det möjligt att stödja projektansökningar som underlättar integration av personer med utländsk bakgrund. Projekt med syfte att främja integration av personer med utländsk bakgrund är främst aktuella inom insatsområdet Sysselsättning och det specifika målet ”att främja ökad sysselsättning i egenföretag, mikroföretag och nystartade företag”.


Exempel på gränsregionala samarbetsinsatser som kan vara aktuella är:

· Insatser som stärker integrationsperspektivet i företagsrådgivningssystemet.

· Anpassning av befintliga företagsfrämjande stödstrukturer till personer med utländsk bakgrund.

· Insatser som syftar till en snabb etablering av företagare med utländsk bakgrund.

· Insatser som syftar till att underlätta för företag att anställa personer med utländsk bakgrund.

Kontakta oss om du vill veta mer.