Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Transport

Insatsområdet ska stödja ett multimodalt gemensamt europeiskt transportområde genom att investera i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Länk till annan webbplats.


Öresund-Kattegat-Skagerrak-området behöver effektiva och hållbara transporter för att utveckla en sammanhängande, attraktiv och tillgänglig gränsöverskridande region. Genom ökad tillgänglighet skapas större arbetsmarknader som stärker den internationella konkurrenskraften.

Insatsområdet ska stödja ett multimodalt gemensamt europeiskt transportområde genom att investera i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Länk till annan webbplats.

Insatsområdet ska också främja regional rörlighet genom att koppla ihop sekundära och tertiära knutpunkter med TEN-T infrastruktur inklusive multimodala noder samt utveckla och förbättra miljövänliga (inbegripet tystare) och koldioxidsnåla transportsystem, däribland transporter på inre vattenvägar och sjöfart, hamnar, multimodala förbindelser och flygplatsinfrastruktur för att främja hållbar regional och lokal trafik.

Tre specifika mål

Insatsområdet har tre specifika mål;

 • att förbättra tillgängligheten till och genom Öresund-Kattegat-Skagerrak -regionen
 • att minska transporttiden med miljövänliga transportformer för personer och gods till närmaste knutpunkt i TEN-T
 • att öka det miljövänliga transportarbetet i utvalda korridorer, inklusive i kärnnätverket TEN-T samt i och omkring tätorter

Exempel på aktiviteter

Exempel på typer av aktiviteter som kan få stöd;

 • stödja genomförandet och optimera nyttjandet av prioriterade projekt och kärnnätverket i TEN-T
 • utveckla planer/strategier för att undanröja tekniska och administrativa eller organisatoriska flaskhalsar vid gränsöverskridande transportinfrastruktur och korridorer
 • aktiviteter som syftar till utveckling av TEN-T bortom 2030 och som kan utgöra grund för framtida revideringar av det Transeuropeiska transportnätverket
 • utveckla åtgärder för att stärka sjöfarten och sjömotorvägars roll i den maritima dimensionen i kärnnätverket av TEN-T, till exempel förberedande projekt inför investeringar inom t.ex. Connecting Europe Facility)
 • utveckla åtgärder som säkrar god tillgänglighet till internationella flygplatser för regionala flyg- och landtransporter
 • Projekt som bidrar till att minska utsläppen från transportsektorn
 • undersöka och testa intelligenta transportsystem (ITS) som integrerar transportmedel och främjar multimodala resor
 • utveckling av skräddarsydda initiativ för tillgänglighet på landsbygden

Vill du veta mer?

interreg-oks.eu/transport finns ännu mer information för dig som vill arbeta med transport och infrastruktur över gränserna.

Se vårt webbinarium om transport i repris: