Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN ÄR AVSLUTAD

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om att söka projektfinansiering inom det nya programmet.

Vilka typer av utgifter berättigar till stöd?

Nedan följer en sammanfattning av utgifter som vi godkänner inom Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Följande gäller för att utgifterna ska vara stödberättigande

 • är relaterade till projektets aktiviteter
 • är tillkommande utöver projektpartnerns ordinarie verksamhet
 • följer beslut om stöd avseende budget och verksamhet
 • är ställda till projektpartner
 • är uppkomna och bokförda hos projektpartner under den tidsperiod som anges i beslut om stöd och kan dokumenteras (i Norge är det tillräckligt att utgiften är bokförd under projektperioden)
 • är betalda
 • är projektbokförda

Stödberättigande kostnader ska också

 • präglas av kostnadseffektivitet.  Det innebär att alla kostnader ska utgå från principerna om sund ekonomisk förvaltning, som bygger på begreppen sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. I praktiken betyder det att kostnader som framstår som oskäliga inte är stödberättigande, varken helt eller delvis.
 • följa gällande nationella upphandlings- eller inköpsregler, eller om upphandling inte krävs, enligt beaktande av principerna om likvärdighet, ickediskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande samt proportionalitet
 • följa reglerna om informationsskyldighet.

Kostnader som inte är stödberättigande

Det finns ett antal typer av utgifter som inte är stödberättigande inom Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Exempel på sådana utgifter är:

 • Utgifter som uppstått före startdatum respektive efter slutdatum för projektperioden.
 • Utgifter som överstiger projektets totala budget
 • Schablonberäkningar med undantag för schablonberäkning för indirekta kostnader
 • Ränteutgifter på lån, växelkursförluster, dröjsmålsränta eller motsvarande
 • Böter, straffavgifter eller rättegångsutgifter
 • Individuella tjänstepensionsförsäkringar utöver kollektivavtal
 • Utgifter som har ingått som underlag i ett annat EU-projekt
 • Mervärdesskatt som inte utgör en slutlig utgift för projektpartnern
 • Ideellt arbete (oavlönat)
 • Utgifter för aktiviteter som inte nämns i ansökan och som därmed inte ligger som underlag för beslutet
 • Utgifter för att ställa/infria ansvarsförbindelser, garanti- och andra åtaganden för projektets räkning (inklusive bonus till projektmedlemmar)
 • Försäljning av tjänst eller vara mellan projektpartners
 • Underentreprenörskontrakt, eller konsultavtal, där utgiften utgör en procentuell andel av projektets budget.
 • Köp av vara eller tjänst från leverantör med sammanfallande ekonomiskt intresse.
 • Stipendier
 • Kostnader för gåvor, om inte värdet är högst 50 euro per gåva och de hör samman med marknadsföring, kommunikation, reklam eller information.

Reglerna om stödberättigande kostnader står i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 481/2014. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.