Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Upphandling

När ni köper varor eller tjänster ska ni följa de regler som gäller för upphandling i EU och på nationell nivå.

Projektets partner har eget ansvar för att reglerna för upphandling följs. För ytterligare information om upphandlingsregler i Danmark, Sverige respektive Norge, se nedan. 

Ni måste säkerställa att det finns tillräcklig kompetens på detta område inom projektet och deltagande organisationer.

Projektpartnern skall kunna dokumentera de olika stegen i upphandlingen och upphandlingsunderlaget skall kunna uppvisas för nationella kontrollanter.

Om en projektpartner inte omfattas av lagen om offentlig upphandling/tilbudsloven/loven om offentlige anskaffelser ska principerna om likvärdighet, ickediskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande samt proportionalitet beaktas vid inköp av varor och tjänster.

Alla upphandlingar och köp ska präglas av kostnadseffektivitet.

Sammanfallande intressen mellan köpare och säljare

Köp av vara eller tjänst är inte stödberättigande om det finns ett sammanfallande ekonomiskt intresse mellan köpare och säljare, så till vida inte annat framgår av upphandlingsregler i respektive land.

Med sammanfallande intresse avses situationer där det emellan två parter råder ett inbördesägarförhållande eller annat avgörande inflytande, familje- eller släktmässiga relationer eller annan gemensam koppling till en organisation.

Exempel på situationer där sammanfallande intresse anses föreligga mellan parter:

  • Mellan moderbolag och dotterbolag
  • Mellan ett företag eller en organisation och dess ägare
  • Mellan partners i projekt som mottar stöd från strukturfonderna
  • Mellan företrädare för projektparter och leverantörer där företrädaren själv eller make, sambo, partner, förälder, barn, syskon eller annan närstående har ett ekonomiskt intresse  eller annat inflytande.

Undantag görs dock för danska stödmottagare med stöd av § 15 Bekendtgørelse 586 af 03/06/2014 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För danska stödmottagare innebär det att försäljning ska ske till självkostnadspris vid sammanfallande intresse mellan köpare och säljare.