Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Offentliga aktörer

Varje projektpartner har ansvar att hålla sig uppdaterad samt följa gällande EU-regler och nationell lagstiftning kring upphandling i respektive land.

Danska projektpartner

Gældende EU-regler og dansk lovgivning vedrørende udbud/licitation skal overholdes.

For ethvert projekt skal det vurderes, om støttemodtager er omfattet af EU’s udbudsregler, og om projektet involverer køb af varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af udbudsreglerne. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., hvor man også kan se tærskelværdierne for, hvornår køb af varer eller tjenesteydelser er omfattet af reglerne. Udgifter til professionel rådgivning om udbudsreglerne og til bistand til gennemførelse af et udbud i relation til projektet kan medtages i tilskudsgrundlaget. EU-domstolen lægger i øvrigt vægt på, at også projekter, som ligger "tæt på" tærskelværdierne, skal opfylde principperne i udbudsreglerne.

Uanset om projektet ligger over eller under tærskelværdierne, gælder EU-rettens og dansk rets principper om ligebehandling, ikke-diskrimination, gensidig anerkendelse, proportionalitet og gennemsigtighed, som blandt andet indebærer, at ordregiveren skal sikre en fair og lige behandling af potentielle tilbudsgivere.

Hvis du eller andre økonomiske partnere på vegne af projektet køber varer og ydelser skal du kunne dokumentere, at du i forbindelse med købet til projektet har undersøgt, hvad markedsprisen for varen eller ydelsen er. Alle køb og ydelser over 30.000 kr. skal derfor kunne dokumenteres at være foretaget til markedsprisen, exempelvis genom att ta in 3 stycken anbud.

Eksempel

Projektet kan fx ringe til tre leverandører og bede om en pris, søge efter priser på netter, eller annoncere efter tilbud og på den måde sikre sig, at projektet ikke betaler for meget for varan eller tjenesteydelsen. Det er vigtigt, at projektet gemmer dokumentationen for de priser man fandt frem til, samt begrundelsen for valget.

Såfremt indkøb er foretaget i henhold til SKI-aftalen, betragtes dette som dokumentation for, at kravet om sparsommelighed er overholdt.

Hvis projektet vedrører køb af bygninger og lignende under udbudsgrænserne samt vare- og tjenesteydelseskontrakter med en værdi på over 500.000 kr, skal tilbudslovens regler overholdes.

Dokumentation for overholdelse af udbudsreglerne, herunder samtlige indkomne tilbud, annoncer, beslutningsreferater og lignende, skal - som projektets øvrige regnskabsmateriale - som minimum opbevares frem til 31. december 2027.

Svenska projektpartner

Om projektpartner är upphandlande enhet måste SFS 2016:1145  Lagen om offentlig upphandling (LOU) följas. De olika stegen i upphandlingsförfarandet skall dokumenteras skriftligt och upphandlingsunderlaget skall på begäran kunna uppvisas.

Från den 1 januari 2020 gäller nya tröskelvärden vid offentlig upphandling. Från den 1 januari 2020 är gränsen för direktupphandling ändrad och går vid kontrakt med ett värde om 615.312 kronor.

Det finns från och med 1 juli 2014, krav på att organisationen har riktlinjer för direktupphandling och krav på dokumentation för direktupphandlingar som överstiger 100.000 kronor.

För mer utförlig information hänvisas till lagtexten samt Upphandlingsmyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Norsk projektägare

För norsk Projektägare gäller Lov om offentlige anskaffelser LOV-2016-06-17-73 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med tillhörande föreskrifter om offentlige anskaffelser, FOR-2016-08-12-974 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektägare som tillhör målgruppen för dessa lagar och föreskrifter rekommenderas att inhämta utförligare information här.

Offentlig verksamhet kan ha ramavtal för sin verksamhet. Dessa ramavtal kan en offentlig projektägare använda sig av i genomförandet av projektet.

Norska projektägare som inte omfattas av Lov om offentlige anskaffelser ska istället agera affärsmässigt och konkurrensutsätta alla inköp för projektet.