Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN ÄR AVSLUTAD

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om att söka projektfinansiering inom det nya programmet.

Förprojekt

Har du en projektidé som du behöver utveckla ytterligare? Då kan du ansöka om stöd till förprojekt.

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom det nuvarande Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Vi räknar med att öppna ett nytt program under 2022: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027. Se till att vara startklar!

Ett förprojekt är ett mindre projekt med en begränsad budget och delvis förenklad ansökningsprocess.

Ett förprojekt kan exempelvis ha något av följande syften:

 • Förberedande analyser och studier för att identifiera vilka frågor som ett framtida samarbete kan fokusera på.
 • Bygga upp ett projektpartnerskap inför framtida samarbete genom gemensamma planeringsmöten och liknande.

Förutsättningar för förprojekt

Ett förprojekt omfattas av samma regelverk som genomförandeprojekt, med undantag från nedanstående, och ska uppfylla alla grundläggande krav.

 • Ett förprojekt omfattas av förenklingsmodellen klumpsumma, vilket innebär en förenklad process för utbetalning av stöd. EU-stödet kommer att baseras på era godkända budgeterade kostnader. Stödet betalas ut som en klumpsumma under förutsättning att projektets slutrapport, som beskriver projektets aktiviteter och de slutliga resultaten, godkänns av det gemensamma sekretariatet. Observera att detta ej gäller för norska partner, där krävs redovisning av faktiska kostnader.
 • Förprojekt som omfattas av statsstödsregler, med undantag för de minimis, omfattas ej av förenklingsmodellen klumpsumma.
 • Förenklingsmetoden innebär att det inte görs någon kontroll av inskickad ansökan om utbetalning av first level control. Det finns inga krav på att verifiera de faktiska utgifterna i samband med projektet och dess aktiviteter.
 • Det är viktigt att tänka på att även om ingen kontroll kommer att ske avseende den verkliga kostnadsförbrukningen så måste lagar om upphandling respektive regler om informationsskyldigheten följas. Upphandlingsdokument och underlag för informationsarbete kan komma att begäras in vid kontroll eller revision.

Vi bedömer förprojekt på bakgrund av fem urvalskriterier:

 • gränsregionalt mervärde
 • additionalitet
 • kostnadseffektivitet
 • genomförandekapacitet och partnerskap
 • resultatorientering och bidrag till programmets mål

Ansökningar som inte anses uppfylla de fem ovanstående kriterierna tillräckligt väl får avslag.

Maximalt ansökt belopp

Projektet kan få stöd upp till maximalt 50 000 euro från EU, inklusive kostnader för slutrekvisition. Därutöver tillkommer maximalt 50 000 euro i norska IR-midler (storleken på det ansökta beloppet på norsk sida kommer att bedömas per projekt).

Stödet beslutas i form av klumpsumma. Klumpsumman beräknas individuellt för varje projekt, baserat på den budget som skickas in och fastställs i beslut om stöd. Det är endast faktiska kostnader som ska ligga till grund för budgeten och kostnaderna ska upparbetats genom en rättvis, skälig och kostnadseffektiv metod.

Maximal projekttid

Projekten kan löpa max 12 månader. Efter projektperiodens slut har projektet ytterligare 1,5 månad till rapportering och slutrekvisition.

Antal partner

Projektpartner från minst två länder måste medverka i ett förprojekt.

Ett förprojekt bör ha max en partner per land som redovisar kostnader.

Finansieringsgrad

Förprojekten får upp till 50 % av godkända kostnader finansierade, detta gäller både på EU-sidan och på norsk sida.

Förprojektet ska arbeta inom ett av programmets fyra insatsområden

Välj mellan Innovation, Grön ekonomi, Transport och Sysselsättning. Förprojektet ska också ange preliminärt vilket av programmets mål det kommande projektet kommer att bidra till att uppfylla. Läs mer om programmets mål och insatsområden

Så ansöker du

Du använder samma elektroniska ansökningsformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som vid ansökan om vanliga projekt. När du ska ange projekttyp, välj alternativet ”Förstudie”. Det finns vissa förenklingar för hur du fyller i formuläret. Läs Vägledning till ansökan om förprojekt.

När kan du ansöka?

Vi tar emot ansökningar löpande från och med 31 augusti 2015. Ansökan som lämnas i direkt anslutning till eller under ansökningsomgångar för genomförandeprojekt behandlas först när utvärderingsperioden för dessa projekt är avslutad. 

Sekretariatet utvärderar och prioriterar förprojektet. Förvaltande myndighet och norsk Förvaltande organisation beslutar om förprojektet.

Rapportering och utbetalning av förprojekt

Direkt efter projektslut, vid slutrekvisitionen för utbetalning av medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden eller norska Interreg-medel, ska en slutrapport för förprojektet skickas till sekretariatet.

I slutrapporten ska ni beskriva genomförda aktiviteter och resultat. Det är viktigt att er slutrapport innehåller underlag och beskrivningar som styrker leverans och att projektet har genomförts enligt beslut om stöd.

Förenklingsmodellen klumpsumma innebär att det inte görs någon kontroll av inskickad ansökan om utbetalning av first level control. Det finns inga krav på att verifiera de faktiska utgifterna i samband med projektet och dess aktiviteter.

Obs, förenklingsmodellen gäller ej för norska partner, för dessa ska projekträkenskaperna revideras av Östfold Fylkeskommune.

Om förstudien omfattats av statsstöd och ej faller in under förenklingsmodellen klumpsumma ska projekträkenskaperna revideras av Tillväxtverket för svenska partner, PwC för danska partner och Østfold Fylkeskommune för norska partner. Kostnaden för revision i Danmark är en stödberättigande utgift som kan ingå i projektbudgeten (under kostnadsslaget Extern sakkunskap och externa tjänster).

För mer information se Vägledning till ansökan om förprojekt.