Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN ÄR AVSLUTAD

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om att söka projektfinansiering inom det nya programmet.

Förprojekt

Detta är en vägledning för dig som ansöker om förprojekt.

Du kan använda samma elektroniska ansökningsformulär som för genomförandeprojekt. Några av fälten ska du däremot fylla i annorlunda. Nedan finner du information om hur du som ansöker om förprojekt ska fylla i ansökan. För mer information om vad som gäller för förprojekt, läs här.

Vissa fält är inte obligatoriska för förprojekt. Om du väljer att inte fylla i dessa skriver du ”Förprojekt” i textrutan.

Norsk prosjekteier

Är du norsk prosjekteier i ett förprojekt ska du dessutom ansöka via Regionalforvaltning.no Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där du även finner anvisningar till ansökningsmaterialet.

Norsk prosjekteier ska skriva under ansökningsblanketten. Underskriven blankett laddas upp i Min Ansökan under fliken ”Bilagor”.

Informationen i den norska ansökan ska vara samma som i Min Ansökan. ”Min Ansökan” och ”Regionalforvaltning.no” är inte likadana i utseende och rubriker. Här är en guide till vilka rubriker som motsvarar varandra i de båda ansökningssystemen. Word, 130.1 kB.

Allmänna uppgifter

Projekttyp: Välj alternativet ”Förstudie”.

Projektperiod: Maximal projektperiod är 12 månader. Efter slutdatum har projektet ytterligare en och en halv månad till ekonomisk och innehållsmässig slutredovisning.

Programgeografi: Välj det område som förprojektets partner befinner sig i. Det är möjligt att ni efter förprojektet ansöker om ett fullskaligt projekt i en annan geografi.

Stödsökande, medsökande och norsk partner: Fyll i enligt vägledning för vanligt projekt.

Rekommenderat antal partner för förprojekt är max en partner per land.

Projektbeskrivning

Målgrupp och kommentar till målgrupp: Ange preliminär målgrupp för ett eventuellt fullskaligt projekt.

Investeringsprioritering, programspecifikt mål: Ange preliminär investeringsprioritering och preliminärt programspecifikt mål för det fullskaliga projektet.

Aktivitetsindikator och kommentar till indikatorer: Fylls ej i för förprojekt.

Huvudsakligt mål: Redogör för målet med förprojektet och preliminärt mål med det fullskaliga projektet. Redogör även för hur det fullskaliga projektet förväntas bidra till valt programspecifikt mål. För att måluppfyllelsen ska kunna bedömas i samband med ansökan om utbetalning är det viktigt att era projektmål är tydligt formulerade.

Förväntat resultat: Redogör för vad ni förväntas leverera vid förprojektets slut. Ni behöver inte redogöra för vilka långsiktiga effekter som ni förväntar att det fullskaliga projektet ska ge. Tänk på att projektets leveranser kommer att bedömas utifrån de förväntade resultat som uppgavs vid ansökningstillfället.

Motivera projektet: Redogör för varför det finns ett behov av ett projekt inom området. Redogör även för varför det finns ett behov av att genomföra ett förprojekt, istället för att ansöka direkt om ett fullskaligt projekt.

Projektets gränsöverskridande mervärde: Redogör för de gränsregionala behov, möjligheter eller utmaningar som ligger till grund till förprojektet. Redogör för de gränsregionala mervärden som ni kan se redan nu.

Samband med övriga insatser: Ej obligatorisk för förprojekt.Under förprojektet förväntas ni göra en omvärldsanalys och kartlägga vilka projekt och andra initiativ som pågår på området. Om ni redan nu känner till samband till andra insatser kan ni ange detta.

Horisontella kriterier: Ej obligatoriskt för förprojekt.Under förprojektet förväntas ni utreda hur ni ska arbeta med de horisontella kriterierna i ett fullskaligt projekt [länk]. Om ni redan nu har en idé om vad ni ska arbeta med kan ni ange detta.

Sammanfattande projektbeskrivning: Sammanfatta projektet kortfattat på svenska, danska eller norska. Projektets mål, gränsöverskridande mervärde och förväntat resultat ska framgå.

Abstract: Den sammanfattande projektbeskrivningen på engelska.

Budget EU och Norge

Fyll i enligt instruktion för genomförandeprojekt. Om förstudien omfattas av förenklingsmodellen klumpsumma, räcker det med att ni fyller de sammanlagda kostnader för respektive partner i Min ansökan under kostnadsslaget ”klumpsumma”. Norsk partner ska fylla i formuläret i Min ansökan och regionalforvaltning.no med budgeten fördelad på kostnadsslagen.

Det är obligatoriskt att bifoga en fullständigt ifylld budgetbilaga.

Om det fullskaliga projektet kan komma att generera inkomster efter att det avslutats rekommenderar sekretariatet att ni undersöker detta närmare under förprojektet.

Tids- och aktivitetsplan

I beskrivning av aktiviteter redogör du för vad ni ska göra och hur ni ska göra det. Ange även vem som är ansvarig för att genomföra aktiviteten. Det är viktigt att era aktiviteter är tydligt beskrivna för att rimligheten i den ansökta klumpsumman ska kunna bedömas.

Kommunikation och projektledning är obligatoriska aktiviteter även i förprojekt.

Den obligatoriska aktiviteten kommunikation bör ni använda för att förankra ert projekt och nå ut till målgrupp och intressenter. Kommunikationsplan är inte ett krav för förprojekt.

Under projektledning beskriver ni hur förprojektet organiseras. Ni förväntas i förprojektets huvudaktiviteter undersöka hur det fullskaliga projektet ska organiseras och hur ansvar och roller ska fördelas.

Bilagor

Samma obligatoriska bilagor som för genomförandeprojekt.