Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN ÄR AVSLUTAD

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om att söka projektfinansiering inom det nya programmet.

Jämställdhetsanalys

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har satt särskilt fokus på en analysmetod för jämställdhet mellan män och kvinnor. Metoden kan lika gärna användas för det horisontella kriteriet "Lika möjligheter och icke-diskriminering".

Analysen utgår från fem punkter.

 1. HUR ser situationen ut för kvinnor respektive män?
 2. VAD blir konsekvenserna i förlängningen? Om det inte görs några åtgärder som motverkar ojämställdhet, vad blir konsekvenserna i förlängningen? På kort och på lång sikt?
 3. VARFÖR ser det ut som det gör?
 4. MOTVERKA: Vad kan ni göra för att motverka konsekvenserna, för att motverka ojämställdhet?
 5. UPPFÖLJNING: Hur följer ni upp aktiviteterna?

Hur situationen ser ut

Genom att genomföra en jämställdhetsanalys skapar ni er en grundläggande bild av punkt 1 - hur situationen för kvinnor och män ser ut - inom ert verksamhetsområde, samt förutsättningarna för att arbeta med jämställdhet i ert projekt.

Nedan en analysmodell i en "fyrfältare", med exempel på innehåll. Du anpassar innehållet efter ditt eget projekt.

Fyrfältsmodell för jämställdhetsanalys

InterntExterntKvantitativt (hur många) • Hur många kvinnor respektive män sitter i
  styrelser, styrgrupper, arbetsgrupper osv?
 • Hur många män/kvinnor finns kvar,
  hoppar av?Hur många kvinnor/män tar del av projektets
kärnverksamhet?Kvalitativt (på vilket sätt)


 • Vilken position har kvinnor respektive
  män?
 • Vilka resurser får
  mans/kvinnodominerade delar?
 • Hur ser arbetsmiljön ut för kvinnor
  respektive män?
 • Hur gestaltas kvinnor respektive män i
  kommunikation utåt?
 • Är verksamheten utformad utifrån
  kvinnors eller mäns behov? Eller bådas?

I det fortsatta arbetet, fundera över varför det ser ut som det gör och vad konsekvenserna av detta blir på kort och lång sikt.

Kan ert projekt bidra till att ojämställda strukturer motverkas? Gör upp en plan för hur projektets arbete med jämställdhet och icke-diskriminering ska bedrivas och vad ert mål med detta är. Under arbetets gång, följ upp projektets aktiviteter också utifrån ett jämställdhetsperspektiv.