Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Kostnader för extern sakkunskap och externa tjänster

Här kan ni hitta information om kostnader för extern sakkunskap och externa tjänster.

När det gäller kostnader för extern sakkunskap och externa tjänster ska utgifterna enbart omfatta följande tjänster och sakkunskap (som tillhandahålls av ett offentligt eller privat organ eller en annan fysisk person än stödmottagaren för insatsen):

 • Studier eller kartläggningar till exempel utvärderingar, strategier, projektbeskrivningar, konstruktionsritningar, handledningar
 • Utbildning
 • Översättningar
 • Utveckling, ändring och uppdatering av it-system och webbplatser
 • Marknadsföring, kommunikation, reklam eller information i samband med en insats eller ett samarbetsprogram
 • Ekonomisk förvaltning
 • Tjänster i samband med anordnande och genomförande av evenemang eller möten bl.a. hyra, catering eller tolkning
 • Deltagande i evenemang t.ex. deltagaravgifter
 • Juridisk rådgivning och notarietjänster, teknisk och ekonomisk sakkunskap, andra konsult- och redovisningstjänster
 • Immateriella rättigheter
 • Kontroller enligt artikel 125.4a i förordning (EU) nr 1303/2013 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och artikel 23.4 i förordning (EU) nr 1299/2013 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Garantier som tillhandahålls av bank eller något annat finansinstitut när detta krävs enligt unionens och medlemsstatens lagstiftning eller i ett programdokument som antagits av övervakningskommittén
 • Resor och logi för externa experter, talare, mötesordförande samt tjänsteleverantörer
 • Andra specifika sakkunskaper och tjänster som behövs för insatsen

Krav på fakturor

Fakturor från konsulter ska vara specificerade så att det tydligt framgår vilken typ av arbete som har utförts, nedlagd tid och timutgift. Om sådan information inte framgår av fakturan ska leverantören tillhandahålla informationen genom tidredovisning eller motsvarande. Skriftliga avtal som ligger till grund för arbetet ska kunna visas upp för FLC på begäran.

Om ett fast pris är angivet i fakturan ska avtalet bifogas i samband med revision för att dokumentera att kostnaderna är projektrelaterade.

Om det finns ramavtal hos den partner som tar upp utgifter för externa tjänster ska man hänvisa till dessa och kunna visa upp dem för nationell kontrollant på begäran.

Det bör framgå tydligt av fakturan att den projektrelaterad.  

Offentlig upphandling

 • När du köper varor eller tjänster ska du följa de regler som gäller för upphandling i EU och på nationell nivå. Projektets partner har eget ansvar för att reglerna för upphandling följs. Om nationella regler inte följs kan utgifter underkännas. För ytterligare information om upphandlingsregler i Danmark, Sverige respektive Norge läs mer i avsnittet Upphandling

Köp av tjänst eller vidarefakturering mellan projektpartner/finansiär

 • Försäljning/Köp av tjänst eller vidarefakturering mellan projektpartner är inte tillåtet. Det medför att projektredovisningen blir svår att följa och därmed revidera. De partners som belastas av gemensamma utgifter som ska kompenseras, kan istället kompenseras genom att få en motsvarande större del av finansieringen från Interreg. Läs mer om detta under Projektgemensamma kostnader.

Det är inte tillåtet att köpa tjänster av finansiärer på grund av att den organisation som tillhandahåller medfinansiering kan ha fått en konkurrensfördel gentemot övriga leverantörer genom sitt engagemang i projektet.

Följande vidarefakturering mellan projektpartner är dock tillåtet :

 • Vidarefakturering för att hantera utgifter för nationell kontroll i Danmark, vilket innebär att Leadpartner eller Koordinerande partner som mottar fakturan får vidarefakturera utgiften till den danska delen av partnerskapet
 • Vidarefakturering mellan EU och Norge för utgifter för projektledning
 • I Norge är vidarefakturering tillåtet (utan påslag) från underpartner till norsk prosjekteier, då det endast är norsk prosjekteier som kan bokföra utgifter i projektet
 • Observera att köp av vara eller tjänst inte är stödberättigande om det finns ett sammanfallande ekonomiskt intresse mellan köpare och säljare. Läs mer om det under Upphandling.