Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Kostnader för utrustning

Här hitter du information om kostnader för utrustning

Kostnader för utrustning som köps, hyrs eller leasas av stödmottagaren ska redovisas i detta kostnadsslag och ska endast omfatta följande:

 • Kontorsutrustning
 • Hårdvara och programvara för it
 • Möbler och inredning
 • Laboratorieutrustning
 • Maskiner och instrument
 • Verktyg eller anordningar
 • Fordon
 • Annan specifik utrustning som behövs för insatsen

I detta kostnadsslag redovisas utgifter för anläggningstillgångar och utrustning i form av förbrukningsmaterial.

Anläggningstillgångar

Kostnader för utrustning som belastar projektet ska vara relevanta för genomförandet av projektet samt budgeterade och godkända i ert beslut om stöd. Alla kostnader för utrustning ska följa nationella regler för upphandling/udbud/inköp eller, om stödmottagaren inte omfattas av lagarna, i enlighet med det särskilda inköpsförfarandet som bygger på principerna i LOU.

Om utrustningen säljs eller förs över i en annan verksamhet måste intäkten tas upp i projektet.

Inköpen bedöms utifrån nationella avskrivningsregler.

Stödet till anläggningstillgångar kan ges enligt två metoder:

 • Metod 1: Årliga avskrivningar (Investeringar som endast finansieras delvis av programmet)
  För investeringar som endast används viss del av projekttiden, eller som har längre avskrivningstid än projektet, ska i regel metod ett användas. Den typ av investering som endast finansieras till en del av programmet kännetecknas av att den är nödvändig för att genomföra projektet, så som datorer eller laboratorieutrustning , men investeringen i sig är inte central för projektet utan är endast ett verktyg för att kunna genomföra projektet. Om investeringen används enbart för projektet får utgiften belasta projektet i sin helhet under den tid som den används i projektet. Om investeringen används både för projektet och för annan verksamhet får endast en proportionerlig del av utgiften belasta projektet.

  Avskrivningar på anläggningstillgångar ska redovisas under utrustning. Avskrivningarna kan avse anläggningstillgångar som projektet köper in eller befintliga anläggningstillgångar som används direkt av projektet och som är nödvändiga för genomförandet av projektet.
  De avskrivningar som redovisas på projektet ska vara i enlighet med god redovisningssed och följa de bokföringsregler som den stödmottagande organisationen omfattas av. Om, exempelvis, en investering görs som har en livslängd på tre år, när det endast återstår ett år av projektperioden, får projektet redovisa en tredjedel av inköpspriset som avskrivningar.

 • Metod 2: Direktavskrivning (Investeringar som finansierar i sin helhet av programmet)
  Stöd enligt metoden direktavskrivning ( det vill säga att utgiften inte delas upp efter avskrivningsår utan hela utgiften tas upp direkt), beviljas endast i undantagsfall och det krävs att nedanstående kriterier är uppfyllda, utvärderade och godkända redan i samband med ansökan om stöd.

  • Investeringen ska utgöra en central komponent i genomförandet av projektet, ska ha en stark koppling till syftet med projektet och därigenom medverka till att en eller flera av programmets målsättningar uppfylls. Investeringen ska medföra ett mervärde i sig och vara kopplad till programmets målsättningar.
  • Investeringen ska vara gränsöverskridande, vilket innebär att den ska gå att tillämpa i andra delar av programområdet. Det innebär att en investering som görs i ett land, ska i ett senare skede i projektet utvärderas och förberedas för att tas i bruk i ett annat land inom programområdet. Investeringen ska kännetecknas av en hög grad av spridningseffekter som medför att den kommer till nytta i andra delar av programområdet och/eller i andra sammanhang.

Om investeringar som finansieras i sin helhet av programmet enligt metod 2, säljs eller överförs till ordinarie drift ska restvärdet betraktas som en intäkt och motsvarande stöd ska återbetalas till programmet. Det beräknade restvärdet ska vara i enlighet med god redovisningssed och följa de bokföringsregler som den stödmottagande organisationen omfattas av.

Förbrukningsmaterial

Till kostnader för förbrukningsmateriel räknas inköp av utrustning såsom PC/Laptops/telefoner och övrig utrustning av mindre ekonomiskt värde (ca € 1 500 per enhet).

Den stödberättigande kostnaden utgörs av kvoten av antalet månader som återstår av projektet vid tidpunkten för inköpet och total projektperiod, multiplicerat med inköpspris

Observera att inköp av datorer, mobiltelefoner och liknande utrustning endast är stödberättigande för heltidsanställd personal eller deltidsanställd personal med en fast anställningsgrad på minst 50 % av en full tjänst för projektet under hela projektperioden. Utgifter kan endast tas upp motsvarande den del som medarbetaren arbetar i projektet.

Begagnad utrustning

Kostnader för köp av begagnad utrustning kan vara stödberättigande om:

 • Inget annat stöd för utrustningen har mottagits från ESI-fonderna
 • Utrustningens pris är inte högre än det gängse priset på marknaden
 • Utrustningen har de tekniska egenskaper som behövs för insatsen och uppfyller gällande normer och standarder