Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Nationell kontroll/Revision

Nationella kontrollanter (First Level Control) ska godkänna projektets utgifter innan utbetalning av stöd.

Projektets utgifter kontrolleras av nationell kontroll. Den nationella kontrollen består dels av en administrativ kontroll som utförs på alla projektpartner vid varje redovisningstillfälle och dels av kontroll på plats.

Syftet med kontroll på plats är att verifiera aktiviteter, levererade varor, tjänster och investeringar, att informationsplikten följs, samt få en bekräftelse på att redovisade räkenskapsunderlag är korrekta.

I Danmark utförs kontrollen av en revisionsfirma, PwC. I Danmark betalar projektens partner för den nationella kontrollen, som är en stödberättigande utgift.

I Norge är det förvaltande organisation (Østfold Fylkeskommune) som utför granskning av norska projektpartner. I samband med projektens slutredovisning görs även en kontroll som utförs av den revisor som norsk projektägare normalt anlitar.

I Sverige har Tillväxtverket, en statlig myndighet, fått uppdraget att granska svenska projektpartners utgifter. Granskningen är avgiftsfri för stödmottagarna.

Dokumentation för revision

För att få stöd för era utgifter måste det finnas underlag i form av fakturor, övriga verifikat och annan dokumentation för att utgifterna är stödberättigande och är nödvändiga för projektets genomförande.

Fakturor, anställningskontrakt, lönespecifikationer och annan dokumentation ska sparas hos den organisation där utgiften bokförs och betalas. All dokumentation, inklusive anställningskontrakt och upplysningar om lön, ska  finnas tillgänglig för nationella kontrollanter och ska på begäran skickas till nationell kontrollant.

Nedanstående är en förteckning över den dokumentation som ska finnas tillgänglig vid varje ansökan om utbetalning.

Vilka underlag som ska bifogas varierar beroende på land. Här kan du se vad olika projektpartner ska bifoga vid ansökan om utbetalning.

Varför godkänns inte utgifterna?

De vanligaste orsakerna till att utgifter underkänns av nationell kontroll är att:

  • Utgifterna inte är redovisade i en projektspecifik bokföring.
  • Utgifter har uppkommit innan/efter projektperioden. Tjänster/varor måste vara levererade under projektperioden. Det är inte tillåtet att förskottsbetala en tjänst/vara för att utgiften ska hamna inom projektperioden.
  • Programmets logo med Europeiska unionens emblem saknas.
  • Tjänster/varor är inte korrekt upphandlade eller dokumentation saknas för hur upphandlingen gjorts.
  • Utgifterna är inte projektrelaterade.
  • Dokumentation saknas för hur utgifterna är kopplade till projektet.
  • Ofullständig tidredovisning för arbetad tid inom projektet.

Vem kan kontrollera ert projekt?

Ert projekt kan bli kontrollerat av flera olika instanser vid olika tidpunkter under projektets gång.

Nationella kontrollanter, förvaltande myndighet, sekretariatet, revisionsmyndigheten för programmet, nationella myndigheter och EU-myndigheter har rätt att följa arbetet och ta del av handlingar och bokföring, som ger upplysning om ert projekt.

Om kontrollen försvåras av projektets partner finns det en risk för att utbetalt stöd kan återkrävas.

Second Level Control

Revisionsmyndigheten (Ekonomistyrningsverket, Stockholm) är ansvarig för övervakning av programmets nationella kontroll och utför vissa direktkontroller (stickprov) av programmets projekt i Sverige. Motsvarande kontroller utförs av Erhvervsstyrelsen i Danmark.

I Norge har norsk förvaltande organisation, Østfold fylkeskommune, Riksrevisjonen och Kommunal- og moderniseringsdepartementet tillstånd att genomföra kontroll av att stödet förbrukas enligt programmets regler.