Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN ÄR AVSLUTAD

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om att söka projektfinansiering inom det nya programmet.

EU-budget

Detta är en vägledning till vilka uppgifter du ska lämna i Min Ansökan om budget.

Information om hur Min Ansökan fungerar hittar du här.

Här ska ni bara ange budget för partner från EU-länder. Den norska budgeten ska ni ange under Norsk budget.

Till ansökan finns en budgetbilaga som ni ska fylla i och bifoga ansökan under fliken ”Bilagor”. På budgetbilagans förstasida finns information om hur den ska fyllas i.

När ni fyllt i budgetbilagan för ni över uppgifterna från flik "Kostnadsslag_partner" till budgeten i Min Ansökan.

Uppgifter om norska partner

Fyll i fliken "Norsk budgett". Detaljerad vägledning kommer senare. Kontakta sekretariatet om ni har frågor.

Kostnader

För att kunna lägga till kostnader under respektive kostnadslag klickar ni på pilen längst till vänster. Kostnaderna som läggs in i Min ansökan hämtas från budgetbilagan och ska registreras under respektive partner. För varje rad som ni lägger till behöver ni skriva en kort förklaring till kostnaden. Programmet använder sig av partnerbudgetar och därför ska varje partner ha sin egen budget.

Medfinansiering

För att kunna lägga till medfinansiering klickar ni på pilen längst till vänster. Medfinansieringen ska registreras under respektive partner. Det är viktigt att skilja på offentlig och privat medfinansiering. Om ni väljer offentlig eller privat beror på organisationen som medfinansierar. Ni ska ange vem som medfinansierar och skriva en kort beskrivning. Ange därefter summan som aktuell finansiär går in med till respektive partner i projektet. Ni för över den medfinansiering som ni lagt in i budgetbilagan. Tänk på att medfinansieringen ska utgöra minimum 50 procent av de budgeterade kostnaderna.

När privat medfinansiering förekommer är det särskilt viktigt att tänka på att den privata aktörens deltagande är förenligt med EU:s regelverk för statsstöd. Underlag som styrker detta kan bifogas under fliken ”Bilagor”.

Beräkning av stöd

Formuläret räknar automatiskt ut andelen stöd som ni söker från programmet. För projektet som helhet får stödet maximalt utgöra 50 procent av de stödberättigande kostnaderna. Varje partners budget kommer därmed att slå samman, men gör en extra kontroll av att stödet för respektive partner inte överstiger 50 procent.

Är projektet ett inkomstgenererande projekt

De projekt som resulterar i en verksamhet som efter projekttiden genererar nettoinkomster, det vill säga går med vinst, ska följa särskilda regler. Ange om projektet förväntas generera nettoinkomster eller inte. Vid behov kontaktar sekretariatet er för kompletterande information. Om ni svarar ja, redogör för om och hur projektet förväntas generera intäkter efter projektslut. Om möjligt kan ni kort redogöra för vilka typer av intäkter som förväntas.

Finns aktiviteter utanför programområdet?

20 procent av programmets totala budget kan användas utanför programområdet, förutsatt attaktiviteterna tillför projektet ett betydande mervärde som kommer programområdet till godo.

Mer information om aktiviteter utanför programområdet finner du i avsnittet om Projektets geografi.

Gå vidare till Bilagor.