Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN ÄR AVSLUTAD

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om att söka projektfinansiering inom det nya programmet.

Stödsökande

Detta är en vägledning till vilka uppgifter du ska lämna i Min Ansökan om stödsökande.

Information om hur Min Ansökan fungerar tekniskt hittar du här.

Stödsökande är Lead Partner och därmed den organisation som är formellt ansvarig gentemot programmet.

Land, län/region och kommun

Välj land, län/region och kommun. 

Organisationsnummer och organisationsnamn

Ange organisationsnamn och organisationsnummer. Danska stödmottagare anger CVR-nummer.

Arbetsställenamn och arbetsställenummer

I mindre organisationer kan arbetsställenamn och organisationsnamn vara samma. Arbetsställenummer är detsamma som CFAR-nummer och  är endast obligatoriskt för svensk sökande. Detta är ett åttasiffrigt nummer som tilldelas av SCB:s företagsregister. Arbetsställenamn är obligatoriskt för både svenska och danska sökanden.

Postadress, postnummer och postort

Adress dit alla formella dokument såsom beslut skall skickas. Postort (SE) = kommune (DK).

Besöksadress

Ange hela adressen (inkl. postnummer och postort/kommune) i fältet.

Firmatecknare

Tegningsberettiget (DK). Den person i organisationen som är behörig att företräda sökande. Firmatecknare ska styrkas genom till exempel registreringsbevis, styrelseprotokoll, stadgar eller bolagsordning. Underlaget ska bifogas ansökan under fliken ”Bilagor”.

Varför vill organisationen delta? Vilken kompetens bidrar organisationen med?

Alla partner ska vara aktivt delaktiga i projektet.

Redogör för:

  • Varför er organisation vill delta
  • Vilken kompetens er organisation tillför
  • Varför ni tar rollen som Lead Partner

Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Momsredovisningsskyldig (MVA-pliktig) betyder att ni har rätt att göra avdrag för moms. Om er organisation är momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet är kostnader för moms inte stödberättigande. Endast i de fall där moms inte är återbetalningsbar (kan refunderes) utgör det en stödberättigande kostnad i projektet. Tänk på att budget ska göras utan moms om ni är momsredovisningsskyldiga

Ange om sökande är momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet eller inte genom att svara ja eller nej på frågan. Observera att det är projektets verksamhet som avses och inte organisationens ordinarie verksamhet. Kontakta Skatteverket eller SKAT för mer information om osäkerhet finns.

Om ni svarar nej, det vill säga att er organisation inte har avdragsrätt för moms inom ramen för projektet, behöver ni komplettera ansökan med underlag som styrker detta. Bifoga underlaget under fliken ”Bilagor”.

Är organisationen offentlig?

Ange ja om er organisation är offentlig eller offentligrättslig. Ange nej om er organisation är privat eller privat non-profit. Är ni osäkra på vilken status organisationerna har kan ni använda formuläret ”Aktörstatus”. Word, 51.5 kB.

Kontakt sökande

Ange namn, telefonnummer och e-postadress till kontaktperson för den projektansvariga organisationen. Det kan vara samma person som är projektledare, men det kan också vara till exempel avdelningschef. Kontaktperson behöver inte vara samma person som undertecknar ansökan.

Kontakt projektledare

Ange namn, telefonnummer och e-postadress till den person som är utsedd att leda projektet. Projektledaren har det övergripande ansvaret att styra och leda projektet för alla deltagande parter. Projektledaren ska ha dokumenterad erfarenhet av att leda projekt. Projektledaren kan redan vara anställd i organisationen, anställas eller upphandlas.

Tänk på att extern projektledare ska upphandlas enligt gällande regelverk.

Projektledaren kan även vara anställd hos annan projektpartner. Tänk på att uppge vilken partner som har det huvudsakliga projektledaransvaret under aktiviteten Projektledning.

Det är att föredra att kontaktperson för sökande och projektledare inte är samma person. Om projektledare inte utsetts vid ansökningstillfället ska namn på en tillfällig projektledare anges.

Ekonomi

Ange namn, telefonnummer och e-postadress till den person hos Lead Partner som kommer vara ekonomisk kontaktperson för EU-delen av projektet.

Den ekonomiska kontaktpersonen är framförallt ansvarig för att regelbundet sammanställa kostnader i Danmark och Sverige i gemensam rekvisition för utbetalning av EU-medel från programmet. Den person som utses bör därför ha kunskap om organisationens interna ekonomisystem. Ekonomisk kontaktperson kan inte vara samma som kontaktperson för sökande eller projektledare.

Betalningssätt

Välj alltid BIC/IBAN.

BIC/IBAN används för att identifiera ett bankkonto vid internationella transaktioner.

Ange nummer för valt betalningssätt

Ange både BIC och IBAN enligt exemplet nedan:

XXXXXXXX-XX0000000000000000000000

Observera att antal siffror kan variera.

Gå vidare till Medsökande.