Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN ÄR AVSLUTAD

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om att söka projektfinansiering inom det nya programmet.

Projektbeskrivning

Detta är en vägledning till vilka uppgifter du ska lämna i Min Ansökan.

Information om hur Min Ansökan fungerar tekniskt hittar du här.

Det ska finnas en röd tråd mellan programmets mål och projektets mål, och mellan projektets mål och de aktiviteter som ska genomföras. Detta kallas även för interventionslogik.

Programmet och ansökan bygger på denna interventionslogik. Direkt när ni påbörjar ansökan ombeds ni ange vilket av programmets fyra insatsområden ni söker inom. Alla insatsområden är i sin tur indelade i 2-3 investeringsprioriteringar.

Välj en investeringsprioritering per projekt. För varje investeringsprioritering finns 1-2 programspecifika mål. Ni väljer endast ett programspecifikt mål. Tänk på att projektets mål ska bidra till det programspecifika målet.

Slutligen ombeds ni ange värde för minst en aktivitetsindikator. Detta för att kunna följa upp att projektet når sitt mål. Projektets aktiviteter är i sin tur medel för att nå projektets mål.  Alla aktiviteter som ni anger i Tid- och aktivitetsplanen ska därför kunna kopplas till en aktivitetsindikator.

Här hittar du en översikt över programmets mål, investeringsprioriteringar och aktivitetsindikatorer. Pdf, 381.6 kB.

Investeringsprioritering

Välj den investeringsprioritering ni vill söka inom. Endast de investeringsprioriteringar som tillhör valt insatsområde finns med i listan. Du kan byta insatsområde med knappen i sidans övre kant. När du valt investeringsprioritering kommer du ges möjlighet att välja programspecifikt mål (motsvarar särskilda mål i programdokumentet).

Kvantifiera projektets bidrag i följande aktivitetsindikatorer

Välj relevant aktivitetsindikator/-er och ange förväntat värde. Det går att välja flera indikatorer, men du måste ange värde för minst en indikator.

Aktivitetsindikatorerna är den enda kvantitativa uppföljningen av projektet. Aktivitetsindikatorerna ligger till grund för bedömningen av er ansökan och följs upp var sjätte månad. Därför ska de värden som du anger vara realistiska att nå inom projektets tid. Aktivitetsindikatorerna ska kunna kopplas till projektets aktiviteter (se Tid- och aktivitetsplan).

Kommentarer till indikatorerna

Redogör för hur ni kommit fram till värdet för vald/-a aktivitetsindikator/-er och för hur ni förväntar nå det. Redan från början bör det finnas en plan för hur indikatorerna ska samlas in och följas upp.

Kommentarer till aktivitetsindikatorer anges med maximalt 255 tecken.

Programspecifika mål

Välj programspecifikt mål (motsvarar särskilt mål i programdokumentet). Endast ett mål är valbart. Projektet ska bidra till valt programspecifikt mål.

Specificera målgrupp

I rullistan väljer ni den målgrupp som projektet huvudsakligen vänder sig till. Endast de målgrupper som gäller för vald investeringsprioritering finns med i rullistan.

Kommentar till målgrupp

Specificera ytterligare vilken målgrupp ni vänder er till och varför. Det ska finnas en tydlig koppling mellan projektets målgrupp och projektmålet. Redogör även för eventuella sekundära målgrupper.

Om ert projekt riktar sig till företag på ett sådant sätt att det innebär statsstöd, redogör för att det ryms inom ramarna för tillåtet statsstöd. Eventuella underlag kan bifogas under fliken ”Bilagor”. Det är projektets ansvar att säkerställa att mottaget stöd är förenligt med EU:s regelverk för statsstöd.

Projektets huvudsakliga mål

Ni ska ha ett projektmål som är kopplat till det programspecifika mål som ni valt. Projektmålet ska kunna formuleras i en mening. Projektmålet visar vilken huvudinriktning projektet har. Formulera projektmålet så att det beskriver projektets levererans vid avslut. Projektmålet ska gå att mäta och det är projektets styrgrupp som ansvarar för att nå, mäta och följa upp målet.

Redogör för:

 • Projektets mål
 • Hur det är kopplat till valt programspecifikt mål
 • Hur ni mäter och följer upp målet

Förväntat resultat

Projektet kommer både ge resultat på kort sikt och effekter på lång sikt. På kort sikt menas det resultat som ni når vid projektavslut. På lång sikt menas de effekter som projektet förväntas ge inom 5-10 år. Projektet ska ge bestående resultat som används efter projektets avslut.

Redogör för:

Resultat på kort sikt

 • Projektets förväntade resultat och nytta vid projektperiodens slut
 • På vilket sätt projektets målgrupper kommer att ha nytta av resultaten
 • Hur projektets resultat används gränsöverskridande i Öresund-Kattegat-Skagerrak-området

Effekter på lång sikt

 • Hur projektets resultat ska användas efter projektperiodens slut
 • Vad ni planerar ska hända med projektverksamheten efter projektperiodens slut
 • Hur projektet bidrar till det programspecifika målet på lång sikt
 • Hur projektets effekter är gränsregionala

Motivera projektet

Projektet ska grundas i ett behov, problem, eller möjlighet i Öresund-Kattegat-Skagerrak regionen. Projektet ska inte ersätta ordinarie verksamhet utan ska vara en insats som inte kan genomförs utan stöd från Interreg.

Redogör för:

 • Det behov, problem eller den möjlighet som ligger till grund för projektet
 • På vilket sätt projektet bidra till att lösa eller ta till vara på denna situation
 • Hur projektet har förankrats i er egen organisation och i er omgivning

Gränsregionalt mervärde

Projekt som finansieras av programmet ska ha ett tydligt gränsregionalt mervärde.

Det huvudsakliga målet med gränsöverskridande samarbete är att minska de fysiska, juridiska och administrativa barriärerna som gränser kan medföra. Gränsöverskridande samarbete kan åtgärda gemensamma problem och ta tillvara orealiserad potential. Det finns ett värde i att samarbeta över gränserna – inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kallar vi det för gränsregionalt mervärde. Det gränsregionala mervärdet handlar också om att vinsterna med att samarbeta över gränserna ska bli synliga och komma till nytta för hela ÖKS-området.

Det gränsregionala mervärdet bedöms i förhållande till om projektet bidrar till att stärka, utveckla eller integrera områden, som är åtskilda genom nationsgränser, men som har gemensamma utmaningar, som kräver gemensamma lösningar.

För att underlätta för dig som söker Interregprojekt har vi tagit fram en modell, med fem nivåer, för att ditt projekt lättare ska kunna nå sin fulla gränsöverskridande potential. Nivåerna kan också hjälpa dig att bättre förstå vad Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak efterfrågar hos projekten när det kommer till gränsregionalt mervärde. Med nivåerna kan du också själv analysera på vilket sätt ditt projekt bidrar till urvalskriteriet gränsregionalt mervärde.

Redogör för:

 • Vilka territoriella utmaningar, problem eller möjligheter projektet ska arbeta med
 • På vilket sätt projektet har ett gränsregionalt mervärde. Använd gärna modellens fem nivåer
 • Varför projektet inte kan genomföras genom nationella program
 • Det förväntade gränssamarbetet efter projektperiodens slut

Samband med övriga insatser

Ert projekt ska tillföra något nytt och ge ett mervärde i förhållande till andra insatser inom ert tema. För att säkerställa att ert projekt har ett mervärde är det viktigt att undersöka vad som redan har gjorts regionalt, nationellt och internationellt.

Finns liknande projekt?

Om samma typ av projekt som du tänker genomföra redan pågår hos någon annan aktör behöver du beskriva vad ditt projekt tillför. Om liknande insatser pågår måste du beskriva hur ditt projekt kompletterar den verksamhet som redan finns, och hur kontakterna mellan projekten ska se ut.

Hur passar projektet in i Östersjöstrategin?

Ditt projekt ska bidra till ett av målen för EU:s strategi för Östersjöregionen – rädda havet, koppla samman regionen eller öka välståndet. Ditt projekt kan även vara ett så kallat Östersjöstrategiprojekt. Som Östersjöstrategiprojekt räknas antingen flaggskeppsprojekt som anges i handlingsplanen för EU:s strategi för Östersjöregionen eller projekt med tydlig makroregional påverkan, som bidrar till att nå strategins mål och indikatorer och till att genomföra en eller flera åtgärder i handlingsplanen EU:s strategi för Östersjöregionen.

Redogör för:

 • Om liknande verksamhet pågår regionalt, nationellt eller internationellt och hur ert projekt i sådana fall ska förhålla sig till och avgränsas gentemot den/de verksamheterna.
 • Om projektet är en fortsättning eller utveckling av ett liknande eller samma projekt som ni själva drivit tidigare. Beskriv i så fall det föregående projektets/projektens syften och mål och huruvida de uppnåddes.
 • Hur ni ska dra nytta av resultat och erfarenheter från eventuella liknande verksamheter som andra drivit tidigare.
 • Om ni ska samverka med projekt som finansieras av andra program och i så fall vilka projekt/program och på vilket sätt ni kommer att samverka.
 • Vilket av målen för EU:s Strategi för Östersjöregionen som ni bidrar till.
 • Om ert projekt är ett Östersjöstrategiprojekt enligt definitionen ovan och i så fall på vilket sätt.

Horisontella kriterier

Ditt projekt ska beakta de horisontella kriterierna. Dessa är hållbar utveckling, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt lika möjligheter och icke-diskriminering. Kriterierna har betydelse i projektets alla delar och kan fungera som drivkraft för hållbar tillväxt och regional konkurrenskraft. De horisontella kriterierna kan användas som verktyg för att nå bättre resultat i ert projekt. De horisontella kriterierna kan ha olika tyngd beroende på vilket projekt som genomförs.

Tänk på att det ska framgå av er aktivitetsplanen hur ni använder horisontella kriterier som ett verktyg.

Horisontella kriterier – Hållbar utveckling

Redogör för:

 • Hur projektets genomförande och resultat påverkar en hållbar utveckling (på kort och på lång sikt).
 • Om och hur ni, genom konkreta aktiviteter i aktivitetsplanen, arbetar med hållbar utveckling för att projektet ska nå bättre resultat.
 • Hur ni mäter och följer upp arbetet med hållbarutveckling.

Horisontella kriterier – Jämställdhet mellan kvinnor och män

Redogör för:

 • Hur projektets genomförande och resultat påverkar jämställdhet mellan kvinnor och män (på kort och på lång sikt).
 • Om och hur ni, genom konkreta aktiviteter i aktivitetsplanen, arbetar med jämställdhet mellan kvinnor och män för att projektet ska nå bättre resultat.
 • Hur ni mäter och följer upp arbetet med jämställdhet mellan kvinnor och män.

Horisontella kriterier – Lika möjligheter och icke- diskriminering

Redogör för:

 • Hur projektets genomförande och resultat påverkar lika möjligheter och ickediskriminering (på kort och på lång sikt).
 • Om och hur ni, genom konkreta aktiviteter i aktivitetsplanen, arbetar med lika möjligheter och icke-diskriminering för att projektet ska nå bättre resultat.
 • Hur ni mäter och följer upp arbetet med lika möjligheter och ickediskriminering. 

Sammanfattande projektbeskrivning

Sammanfatta projektet kortfattat på svenska, danska eller norska. Projektets mål, aktiviteter, gränsöverskridande mervärde och förväntat resultat ska framgå. Om ert projekt blir beviljat kommer texten användas av programmet i informationssyfte och publiceras på hemsidan.

Abstract

Den sammanfattande projektbeskrivningen på engelska.

Sammanfattande projektbeskrivning (Annat språk)

Sammanfattande projektbeskrivning på annat språk (än engelska) är ej obligatoriskt för projekt inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Du kan därför lämna fältet tomt.

Gå vidare till tid- och aktitivetsplan